CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

 

 

 

POZIV br. 003/2005

ZA OTVORENO LOKALNO JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE LICA

(zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore)

 

 

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

·        Predmet poziva je osiguranje zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore pri vršenju i izvan vršenja radnih zadataka za:

 

-         slučaj prirodne smrti;

-         slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja;

-         slučaj doživotnog gubitka opšte radne sposobnosti (trajni invaliditet);

-         slučaj prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada);

-         slučaj narušenja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja).

 

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača;

-         osigurani osnov i osigurane sume;

-         uslove osiguranja (mjesečna premija po radniku);

-         uslove plaćanja premije;

-         dokaz o registraciji kojim ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove propisane članom 3. Uredbe o osiguranju imovine i lica ("Sl.list RCG", br. 42/2000);

-         bilans stanja i bilans uspjeha za zadnjih 5 godina;

-         godišnji izvještaj o poslovanju;

-         mišljenje aktuara o godišnjem računu društva;

-         godišnji izvještaj o obavljenoj reviziji računovodstvenih iskaza;

-         ostale dokaze propisane članom 4. Zakona o javnim nabavkama

( obavezni dokazi PJN 4 );

-         reference.

 

Ugovor o osiguranju biće zaključen na godinu dana.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti u skladu sa metodom izbora na osnovu kvaliteta i troškova.

 

 

  • bonitet firme (rezultati finansijskog posovanja )

30 poena

  • reference

10 poena

  • odnos visine premije i sume osiguranja

30 poena

  • uslovi osiguranja

30 poena

 

 

 

Ponude se mogu dostaviti do 11.04.2005.godine do 12,00 časova preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom - Ponuda br. - 003/2005 "Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica,

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 11.04.2005.godine u 14,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

 

 

Kontakt telefon:  tel. 081/403-268                                               cb-cg.org