CENTRALNA BANKA CRNE GORE ponovo raspisuje

 

 

 

 

 POZIV Br. 002-a/2006

ZA MEĐUNARODNO JAVNO NADMETANJE ZA

NABAVKU VOZILA

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je nabavka  vozila za potrebe Centralne banke Crne Gore.

 

 

 

v      Terensko vozilo          1 kom.

 

Radna zapremina

2.500 – 2.800 cm³

Snaga motora

120 - 140  KW

·          Dizel

 

·          Novo

 

 

Vozilo se nabavlja za potrebe  prevoza lica angažovanih na obezbjeđenju transporta novca. 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

cijena

45 bodova

ovlašćeni servis kod prodavca

25 bodova

rok isporuke

20 bodova

tehničke karakteristike

10 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti , najkasnije do 27.marta 2006.godine, do 12,00 časova, preporučenom poštom na  adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica

Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

 

» Ponuda br.002-a/2006 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 27.marta 2006.godine, u 13,00 časova, u prostorijama naručioca, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o kupoprodaji.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e- mail adresu:  [email protected]

 

Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje.

 

 

 

Kontakt osoba

 

 

Svetlana Golubović

tel:   +381 81  403-268

mob.+381 69  561-422

e – mail: [email protected]