CENTRALNA BANKA CRNE GORE,ponovo objavljuje

 

 

 

P O Z I V  br.002-a/2005

 

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za nabavku goriva  za Segment br. I  za 2005.godinu

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je nabavka goriva za motorna vozila (eko dizel, D2, super i bezolovni) za 2005.g.

 

Nabavka po ovom Pozivu vršiće se po planiranoj godišnjoj potrošnji, i to sukcesivno.

 

 

Pravo učešća

 

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Količina,vrsta goriva i drugi podaci neophodni za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda  su:

q       pokrivenost RCG  distributivnom mrežom

40 bodova

q       cijena

30 bodova

q       radno vrijeme distributivne mreže

10 bodova

q       uslovi plaćanja

10 bodova

q       reference ponuđača

10 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije  do 31.05.2005.godine do 12 časova  poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.002-a/ 2005- ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno,dana 31.05. 2005.g., u prostorijama naručioca, u 13 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor .

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni  ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org.

 

Kontakt telefon:

081/403-268

e-mail:[email protected]