CENTRALNA BANKA CRNE GORE raspisuje

 

 

POZIV Br. 002/2006

ZA MEĐUNARODNO JAVNO NADMETANJE ZA  NABAVKU VOZILA

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je nabavka  vozila za potrebe Centralne banke Crne Gore.

 

Segment I:

 

v      Terensko vozilo

1 kom.

Radna zapremina

2.500 – 2.800 cm³

Snaga motora

120 - 140  KW

·          Dizel

 

·          Novo

 

 

Vozilo se nabavlja za potrebe  prevoza lica angažovanih na obezbjeđenju transporta novca. 

 

Segment II:

 

v      Putnički automobil više klase

3 kom

Radna zapremina

1.900 – 2.000 cm³

Snaga motora

85 - 105  KW

·         Dizel

 

·         Novo

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

Segmenti

 

Ponuđači može podnijeti ponude samo za jedan segment  ili za oba segmenta.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

  • cijena

45 bodova

  • ovlašćeni servis kod prodavca

25 bodova

  • rok isporuke

20 bodova

  • tehničke karakteristike

10 bodova

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti , najkasnije do 3.marta 2006.godine, do 12,00 časova, preporučenom poštom na  adresu :

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6

81 000 Podgorica Cra Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke, na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

» Ponuda br.002/2006 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 3.marta 2006.godine, u 13,00 časova, u prostorijama naručioca, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor o kupoprodaji.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e- mail adresu:  [email protected]

 

Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje.

 

Kontakt osoba

 

 

Svetlana Golubović

tel:   +381 81  403-268

mob.+381 69 561- 422

e – mail: