CENTRALNA BANKA CRNE GORE, objavljuje

 

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

br. 017

 

 

 

 

Predmet ovog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača,

 

-         jedinične i ukupne cijene izražene u eurima (bez i sa PDV), magacin naručioca,

 

-         uslove i način plaćanja,

 

-         rok isporuke od momenta narudžbe,

 

-         marku, tip proizvoda i naziv proizvođača,

 

-         rok važnosti ponude.

 

Uz ponudu dostaviti:

 

-         dokaz o ispunjenju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama,

 

-         referenc listu,

 

-         garanciju u iznosu od 2% od ponuđene cijene.

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju preduzeća registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan, više ili sve segmente.

 

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Ulica Nemanjina obala br. 7., u prostorijama arhive, kancelarija br. 6. na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Zatvorene i zapečaćene ponude naručilac će primiti putem lične dostave ili poštom, najkasnije do 15.01.2004.godine do 12,00 časova na adresu:

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Nemanjina obala br. 7

81000 Podgorica, Crna Gora

 

 

sa obaveznom naznakom:

 

"Za javno nadmetanje" - ne otvaraj

 

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 16.01.2004. u 12,00 časova u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Nemanjina obala br. 7., Podgorica, Crna Gora.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor za period do 31.12.2004.godine.

 

Neblagovremene i nepovoljne ponude neće se razmatrati.

 

Za vrijeme trajanja poziva o nadmetanju zainteresovani ponuđači preko svog ovlašćenog predstavnika mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa predmetom nadmetanja.

 

 

 

Kontakt osoba:

Zoran Perišić

Telefon: 081/403-110