Centralna banka Crne Gore, raspisuje

 

Br.016

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ŠTETE NA

ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA I OPREMI

 

 

 

 

 

Predmet nadmetanja je izvođenje radova na demontaži izgorjele elektroinstalacije i opreme i montaža nove elektroinstalacije i opreme u poslovnom objektu Centralne banke Crne Gore u Ulici Miljana Vukova b.b..

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača,

 

-         pojedinačne i ukupne cijene izražene u eurima,

 

-         ateste za opremu koja se ugrađuje,

 

-         uslove i način plaćanja,

 

-         rok izvođenja radova,

 

-         garantni rok, i

 

-         rok važnosti ponude.

 

Uz ponudu dostaviti:

 

-         dokaz o ispunjenju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama,

 

-         referenc listu,

 

-         garanciju u iznosu od 2% od ponuđene cijene.

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju preduzeća registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

Tendersku dokumentaciju, ovlašećni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Ulica Nemanjina obala br. 7., u prostorijama arhive, kancelarija br. 6 na prizemlju u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

Zatvorene i zapečaćene ponude naručilac će primiti putem lične dostave ili poštom, najkasnije do 19.12.2003.godine do 12,00 časova na adresu:

 

 

Centralna banka Crne Gore

Nemanjina obala br. 7

81000 Podgorica, Crna Gora

 

 

sa obaveznom naznakom:

 

"Za javno nadmetanje" - ne otvaraj.

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 19.12.2003.godine u 14,00 časova u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Nemanjina obala br. 7, Podgorica, Crna Gora.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Za vrijeme trajanja poziva o nadmetanju zainteresovani ponuđači preko svog ovlašćenog predstavnika mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa predmetom nadmetanja.

 

 

Kontakt osoba:

Đuro Radonjić

230-063

480-326