CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

 

 

POZIV  ZA JAVNO NADMETANJE

BR.015/2005

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je  nabavka :

 

 

Nabavka po ovom Pozivu vršiće se po planiranoj godišnjoj potrošnji u 2006.godini, i to sukcesivno.

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

      obavezni dokazi),

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan, više ili sve segmente.

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu koja može biti vrednovana po svakom segmentu zasebno.

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, u prostorijama arhive, kancelarija br. 6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

·         kvalitet

40 bodova

·         cijena

25 bodova

·         reference ponuđača

15 bodova

·         uslovi i način plaćanja

10 bodova

·         rokovi isporuke

10 bodova

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 05.12.2005.g. do 12 časova preporučenom poštom na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br.015/2005-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 05.12.2005.g. u 13 časova , kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Centralna banka Crne Gore,zadržava pravo odabira ponuđača po pojedinim segmentima.

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor na godinu dana.

Naručilac zadržava pravo da potrebne količine dobara koje su predmet Poziva smanji do 50%.

Naručilac ima pravo da odustane od vršenja izbora, ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kao i u slučaju da sve ponude ocijeni kao nepovoljne.

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da dostavi činidbenu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ponude.

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu:nabavke @cb-cg.org.

 

 

 Kontakt telefon:

 081/403-268

e-mail:[email protected]