CENTRALNA BANKA CRNE GORE oglašava,

 

 

 

POZIV br.013/2005

za otvoreno međunarodno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za izradu redizajna sajta

Centralne banke Crne Gore i izrade administrativne alatke za ažuriranje sajta

 

 

 

 

Predmet

 

Predmet javnog nadmetanja je izrada redizajna sajta Centralne banke Crne Gore i  izrada administrativne alatke za ažuriranje web sajta.

Web sajtu CBCG potreban je novi izgled, koji će prezentaciju činiti poslovnom, informativnom, funkcionalnom i modernom.

Ideja dizajna prepušta se ponuđačima, s tim što je potrebno da administrativna alatka, pomoću koje bi se  vršila administracija sajta (njegovo ažuriranje) bude jednostavna, kao i  da se u idejno rješenje redizajna uključi fotografija(e) Centralne banke Crne Gore.

Takođe je potrebno izraditi korisničko upustvo za korišćenje administrativne alatke za ažuriranje sajta i obučiti zaposlene za njeno korišćenje.

Prezentacija Centralne banke Crne Gore treba da bude na maternjem i engleskom jeziku.

 

Napominjemo da će se za prezentaciju koristiti serveri Interneta Crna Gora.

 

Predlog za redizajn sajta i administrativne alatke  iz poziva,  potrebno je dostaviti na CD-u, ili izvršiti demonstraciju osnovne strukture modela aplikacije u terminu koji bi bio naknadno dogovoren.

 

Ponuđači uz ponudu treba da dostave i cijenu inženjer/dana u slučaju potrebe za nadogradnjom sajta , kao i predlog održavanja po pozivu, koji treba da sadrži informaciju i cijeni održavanja, raspoloživost i stručnost osoblja , vrijeme odziva, vrijeme potrebno za otklanjanje kvara i sl.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo  učešća imaju sva zainteresovana pravna lica i fizička lica.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

§         tačan naziv i adresu ponuđača;

§         cijene izražene u EUR-ima  za izvršene usluge (sa PDV);

§         rok završetka usluga;

§         uslovi i način plaćanja;

§         reference ponuđača;

§         dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (PJN 4 obavezni dokazi);

§         kvalifikacije osoblja

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

 

  • kvalitet predloženog modela

bodova 45

  • cijena

bodova 20

  • iskustvo i reference ponuđača

bodova 20

  • rok završetka

bodova 10

  • kvalifikacija stručnog osoblja

bodova  5

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 06.12.2006.godine do 12 časova poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi,na prizemlju, kancelarija br.6.

 

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.013/2005 –ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno,dana 08.12.2005.g. u 13 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju , prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu:[email protected]

 

 

Kontakt telefon:

081/403-268

081/403-111

e-mail:[email protected]