CENTRALNA BANKA CRNE GORE, objavljuje

 

 

P O Z I V br. 012/2006

za otvareno međunarodno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za usluge održavanja sistemskog softvera,

produkcionog i testnog servera, storage sistema i druge opreme u clasteru

 

 

Predmet

 

Predmet nadmetanja je dostavljanje ponuda za usluge održavanja sistemskog softvera, produkcionog i testnog servera, storage sistema i druge opreme u clasteru.

 

Ponuda treba da sadrži

1.varijantu održavanja po pozivu;

2.varijantu paušalnog održavanja

sa sledećim elementima:

a.Opis koncepta tehničke podrške:

 

b.Lokacija centra za pružanje tehničke podrške;

 

c.Dokaz o poslovnoj saradnji sa proizvođačem opreme koja se održava.

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Tendersku dokumentaciju(specifikaciju opreme koju treba održavati i servisirati),

ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

- vrijeme odziva                                                                15 bodova

-vrijeme otklanjanja kvara                                                 15 bodova

-stok rezervnih djelova                                                     15 bodova

       ponuđača                                                                        20 bodova

 

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije  do 17.07.2006.godine do 12 časova  poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br. 6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br012/ 2006- ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 17.07.2006.g., u prostorijama naručioca, u 13

 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor .

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni  ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org.

 

Kontakt telefon:

081/403-268                                                                            web: cb-cg.org

 

Kontakt osoba:

Nikola Marđonović

081/ 403-200