CENTRALNA BANKA CRNE GORE                           STANDARDNI FORMULAR

Br.  0802- 2964/2                                            Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama

Datum, 30.06.2008.g.

 

 

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Centralna banka Crne Gore, objavljuje :

 

 P  O  Z  I  V  br. 011/ 08

na

Otvoreni postupak javne nabavke

za izbor najpovoljnije ponude za korišćenje Internet servisa

 

 

  1. Podaci o naručiocu

 

Naručilac:

Centralna banka Crne Gore

Kontakt osoba:

Igor Ivanović

 

Adresa:

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6 Podgorica

Poštanski broj: 81000

Grad:

Podgorica

Identifikacioni broj:  matični broj 02011328

Telefon: 020/  403-147

                       403-268

Faks: 020/665-332

Elektronska pošta (e-mail):

Internet stranica (web): cb-cg.org

 

2. Predmet javne nabavke

 

Predmet postupka javne nabavke je korišćenje Internet servisa, što uključuje neprekidnu Internet konekciju brzine 2048 Kbps, uz zakup pristupnih linija i opreme, korišćenje seta javnih IP adresa, prateće usluge Internet provajdera kao što su: prenos Internet saobraćaja (IP paketa), web hosting, DNS servis.

 

Predmetna javna nabavka nabavlja se kao:

¨      cjelina

 

3. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma

 

Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.

 

4. Procijenjena vrijednost nabavke 

                                                                                                                                  

Procijenjena vrijednost javne nabavke, sa uračunatim PDV-om, iznosi

8.570 ,00 €.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

-          tačan naziv i adresu ponuđača;

-          cijenu na mjesečnom nivou i ukupnu cijenu, sa uračunatim PDV-om , za neprekidnu Internet konekciju brzine 2048 Kbps i neograničeni obim saobraćaja. Cijena treba da obuhvati i sve troškove instaliranja i korišćenja Internet konekcije, kao što su troškovi:

o      pristupnih kapaciteta (iznajmljenih  vodova),

o      opreme potrebne za priključenje,

o      korišćenja seta od 32 javne IP adrese,

o     webhosting-a, uz veličinu prostora od 600 MB za smještanje web prezentacije,

o     implementiranja priključenja i

o      tehničke podrške.

-          pregled sljedećih pokazatelja:

1.      Infrastruktura provajdera

-       ukupni kapaciteti linkova prema Internet kičmi (primary + backup)

-       pristupni dial-up kapaciteti.

2.      Kadrovska osposobljenost

-          ukupan broj inženjera u network timu,

-          ukupan broj inženjera u software timu i

-          ukupan broj inženjera u security timu;

-       potvrdu od strane ponuđača da ima bar dva stalno zaposlena inženjera u software/network timu;

-       garanciju bezbjednost konekcije na fizičkom, tehničkom i tehnološkom nivou;

-       garanciju kvaliteta servisa 99,95% na mjesečnom nivou;

-       način plaćanja naknade za usluge - plaćanje će se vršiti po dostavljenim mjesečnim fakturama;

-       rok važnosti ponude;

-       reference ponuđača;

-       odgovarajuću licencu u skladu sa Zakonom;

-       dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 51 Zakona o javnim nabavkama RCG i

-       garanciju ponude u iznosu od 2 % od ponuđene cijene.

            

Ugovor za korišćenje Internet servisa biće zaključen na pet mjeseci.

 

5. Uslovi i podobnost ponuđača

Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja

Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja,  mora dokazati da:

-          nije osuđivan za krivična djela predviđena ovim zakonom, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javne nabavke;

-          posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost i

-          uredno izvršava dospjele obaveze nastale po osnovu poreza i doprinosa.

Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviđenom članom 51. Zakona o javnim nabavkama:

1. dokaz da ponuđač nije pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 46. i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane da se bavi određenom privrednom djelatnošću - izvod iz kaznene evidencije ili odgovarajuća potvrda nadležnog organa,

2. izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima sjedište ili važeća dozvola, odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno obavljane djelatnosti,

 3. dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacija penzijskog i zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,

 

Takođe mora ispuniti i fakultativni uslov za učešće u postupku javnog nadmetanja:

 

1. Kao dokaz ekonomsko finansijske podobnosti  ponuđač mora dostaviti:

 

-          bankarski izvod, potvrdu ili izjavu banke čiji je komitent, da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena;

-          bilans stanja i bilans uspjeha za poslednje tri godine odnosno za period od registracije.

 

2. Kao dokaz stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti ponuđač mora dostaviti:

 

-          listu glavnih predmetnih usluga pruženih u posljednje dvije do tri godine, sa ukupnim vrijednostnim iznosima, datumima i primaocima, uz potvrde o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga izvan kontrole ponuđača, samo uz njegovu izjavu o izvršenim uslugama,

-          obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača, odnosno kvalifikacije njegovog rukovodećeg osoblja i naročito kvalifikacije osoba koje su odgovorne za pružanje predmetne usluge,

-          izjavu ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju lica koja vrše funkcije rukovodilaca u posljednje tri godine,

-          izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže ponuđač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta,

-          izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao nepotpuna.

 

6.  Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda

¨      ne

 

7. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 

1) ekonomski najpovoljnija ponuda            ¨   

           sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:

 

1)    cijena                                                           broj bodova  50      %

2)    kvalitet                                                         broj bodova  50      %

 

8. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, u prostorijama Odjeljenja za javne nabavke, kancelarija br.11, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od

10,00 do 12,00 časova.

 

9. Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 28.07.2008.g. do 12,00 časova neposredno na arhivu Centralne banke Crne Gore, na prizemlju, kancelarija br.18. na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br. 011/2008-ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

10. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda biće javno, dana 28.07.2008.g. u 12,30 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice,dostaviti Komisiji  pismeno punomoćje.

 

11. Rok za donošenje odluke:

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

12.Kontakt osoba: Igor Ivanović tel:  403-147

                                 Mira Đurović tel: 403-268,  fax: 665-332

 

13. Dodatne informacije

 

 

Prvorangirani ponuđač će biti dužan da, u skladu sa odredbama člana 44. Zakona o javnim nabavkama, dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu 5 % od vrijednosti ponude. U slučaju da se prvorangirani ponuđač povuče iz nadmetanja, naručilac će aktivirati njegovu garanciju ponude i zadržava pravo da pregovara sa drugorangiranim ponuđačem.