CENTRALNA BANKA CRNE GORE,raspisuje

 

 

POZIV br.010/2006

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za korišćenje internet servisa

 

Predmet

 

Predmet poziva je prikupljanje ponuda za korišćenje Internet servisa.

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz Poziva.

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-tačan naziv i adresu ponuđača;

-cijenu iznajmljene veze brzinom minimum 1024 Kbps sa svim elementima koji prate priključenje i to:

o        iznajmljivanje telefonskih vodova,

o        oprema potrebna za priključenje,

o        dodjela seta IP adresa,

o        registracija domena,

o        prostor na serveru provajdera za web prezentaciju CBCG

o         uslove tehničke podrške

 

-za funkcionisanje Internet konekcije institucije kao što je CBCG provajderi moraju u ponudi dati pregled slijedećih pokazatelja:

 

1.Infrastruktura

                  Ukupni kapacitet linkova prema Internet kičmi /primary + backup/

                  Pristupni dial-up kapaciteti

 

2.Kadrovska osposobljenost

-Ukupan broj inženjera u network timu

-Ukupan broj inženjera u software timu

-Ukupan broj inženjera u security timu

 

3.LIR /Local Internet Registry/ registracija i raspoloživi IP scope

 

4.AS registracija (AS number )

 

-način plaćanja naknade za usluge;

-rok važnosti ponude;

-obavezni dokazi o podobnosti PJN 4 ( originali ili ovjerene kopije );

-reference ponuđača;

-garanciju ponude u iznosu od 2% vrijednosti ponude

 

 

Kriterijumi za izbor

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 30.06.2006.godine do 12,00 časova, poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica, Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

» Ponuda br.010/2005 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije«

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 30.06.2006.g.,u prostorijama naručioca, u 13,00 časova kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Ugovor

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenje

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: [email protected]оrg

 

Kontakt telefon:                                                        cb-cg.org

081/403-268