CENTRALNA BANKA CRNE GORE,raspisuje

 

 

 

POZIV br 005/2005

za otvoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda

za servisiranje i popravku sistema klimatizacije u objektu

Centralne banke Crne Gore u Podgorici

 

 

 

 

Predmet

 

 

Predmet nadmetanja je servisiranje i popravka sistema klimatizacije u objektu Centralne banke Crne Gore u ul.Miljana Vukova bb u Podgorici.

 

 

 

Pravo učešća

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna lica registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Predmjer radova neophodnih za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore,Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6, u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

Ponuda mora biti kompletna po svim stavkama sadržanim u predmjeru radova.

 

 

 

Kriterijumi za izbor

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

q       cijena

35  bodova

q       kvalitet

25   bodova

q       uslovi i način plaćanja

10   bodova

q       rok izvođenja radova

20   bodova

q       reference

10   bodova

 

 

 

 

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

 

Ponude se mogu dostaviti do 30.05.2005.godine do 12,00 časova, poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka ) na adresu:

 

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica

 

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi, na prizemlju, kancelarija br.6.

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

»Ponuda br 005/2005 – ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije »

 

 

Otvaranje ponuda biće javno, dana 30.05.2005.godine u prostorijama naručioca, u 13,00 časova, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju, prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen ugovor.

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv, na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda, ili na e-mail adresu: nabavke @cb-cg.org.

Radi dostavljanja ponude,ponuđač može obići prostorije naručioca svakog radnog dana od 8 do 15 časova, uz predhodnu najavu.

 

 

Kontakt telefon:

o81/403-268

e-mail: [email protected]