CENTRALNA BANKA CRNE GORE, ponovo objavljuje

                                                                                                               Br.001/2004

 

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

 

 

 

 

Predmet ovog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavku:

 

 

·        Segment br. 1 (kancelarijski materijal),

 

·        Segment br. 2 (birotehnički materijal),

 

·        Segment br. 3 (ostali materijal),

 

§         Segment br. 4 (alkoholna i bezalkoholna pića),

 

·        Segment br. 5 (štampa)

 

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-          tačan naziv i adresu ponuđača,

 

-         jedinične i ukupne cijene izražene u eurima bez i sa PDV / magacin naručioca/

 

-          uslove i način plaćanja(plaćanje po isporuci robe)

 

-         rok isporuke od momenta narudžbe,

 

-         marku, tip proizvoda i naziv proizvođača,

 

-         rok važnosti ponude.

 

Uz ponudu dostaviti:

 

-          dokaz o ispunjenju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama / PJN 4 obavezni dokazi/

 

-         reference ponuđača,

 

-         garanciju ponude u iznosu od 2% vrijednosti ponude.

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

cijena                                       40 bodova

uslovi i način plaćanja             30 bodova

rokovi isporuke                        20 bodova

reference ponuđača                10 bodova

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju preduzeća registrovana za vršenje djelatnosti koje su predmet nadmetanja.

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan, više ili sve segmente.

 

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Ulica Nemanjina obala br. 7., u prostorijama arhive, kancelarija br. 6. na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

Zatvorene i zapečaćene ponude naručilac će primiti putem lične dostave ili poštom, najkasnije do 26.02.2004.godine do 12,00 časova na adresu:

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Nemanjina obala br. 7

81000 Podgorica, Crna Gora

 

 

sa obaveznom naznakom:

 

"Za javno nadmetanje" - ne otvaraj

 

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 27.02.2004. u 12,00 časova u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Nemanjina obala br. 7., Podgorica, Crna Gora.

 

Centralna banka Crne Gore,zadržava pravo odabira ponuđača po pojedinim segmentima.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor za period do 31.12.2004.godine.

Roba će se isporučivati sukcesivno po zahtjevu naručioca .

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Za vrijeme trajanja poziva o nadmetanju zainteresovani ponuđači, preko svog ovlašćenog predstavnika mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa predmetom nadmetanja.

 

Kontakt osoba:

 

Zoran Perišić

Telefon: 081/403-110