CENTRALNA BANKA CRNE GORE

 

o g l a š a v a

 

JAVNO NADMETANJE  br. 001

 

za isporuku:

1.    Kancelarijskog materijala, specifikacija br. 1

2.    Ostalog materijala, specifikacija br. 2

 

Specifikacije robe ovlašćeni predstavnici ponudjača mogu uzeti svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova u arhivi Centralne banke Crne Gore, Ulica Nemanjina obala br. 7 sa potvrdom o uplati iznosa od 50,00 € na žiro račun br.: 55100-611-4-16, Centralna banka Crne Gore sa naznakom za javno nadmetanje.

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz oglasa.

 

Ponuda mora da sadrži:

-          Naziv, telefon i tačnu adresu ponudjača,

-          Jediničnu i ukupnu cijenu izraženu u € (franko magacin naručioca),

-          Uslovi i način plaćanja,

-          Rok isporuke od momenta narudžbe,

-          Marku, tip proizvoda i naziv proizvodjača,

-          Reference,

-          Dokaze o ispunjavanju uslova iz čl. 4 Zakona o javnim nabavkama,

 

Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponudjača su:

-          cijena,

-          kvalitet,

-          način plaćanja,

-          rok isporuke, i

-          reference.

 

Ponude se predaju najkasnije do 18.02.2003. godine do 15,00 časova u zatvorenim kovertama neposredno Arhivi Centralne banke Crne Gore Nemanjina obala br. 7, Podgorica

sa naznakom "Ponuda br. 1: NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNE SJEDNICE KOMISIJE"

 

Ponudjači mogu dostavljati ponude za sve ili pojedine specifikacije.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 19.02.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore. Javnom otvaranju mogu prisustvovati ponudjači ili ovlašćeni predstavnici ponudjača.

Sa najpovoljnijim ponudjačem će se zaključiti ugovor za period do  31.12.2003.godine.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Kontakt osoba: Djurović Mira, tel. 403-268.