CENTRALNA BANKA CRNE GORE oglašava,

 

 

POZIV br 006/2005

za ovoreno lokalno javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za isporuku računarske i druge opreme

 

 

Predmet

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka računarske i druge opreme u Centralnoj banci Crne Gore.

 

Količina,  karakteristike opreme i drugi podaci neophodni za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6., u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju, u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 časova.

 

 

Pravo učešća

 

Pravo  učešća imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

 

Sadržaj ponude

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača;

-         pojedinačne i ukupne cijene izražene u EUR-ima , bez i sa PDV (magacin naručioca);

-         marku, model i naziv proizvođača;

-         tehničku specifikaciju u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

-         rok isporuke opreme u prostorijma naručioca;

-         uslovi i način plaćanja;

-         garantni rok;

-         servis;

-         reference ponuđača;

-         dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 4. Zakona o javnim nabavkama (PJN 4 obavezni dokazi);

-         garanciju ponude u iznosu od 3% vrijednosti ponude,

-         tražena oprema mora biti «BRAND NAME».

 

Ponuđač može dostaviti ponudu za jedan,više ili sve segmente.

 

 

Kriterijumi za izbor

 

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

- cijena

40 bodova

- kvalitet

40 bodova

- uslovi i način plaćanja

5 bodova

- rok isporuke

5 bodova

- garantni rok

5 bodova

- reference ponuđača

5 bodova

 

 

Dostavljanje i otvaranje ponuda

 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 28.06.2005.godine do 12 časova poštom (preporučeno pismo ili vrijednosna pošiljka) na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.6

81000 Podgorica,Crna Gora

 

ili neposredno u arhivu Centralne banke Crne Gore na istoj adresi,na prizemlju, kancelarija br.6.

 

 

Ponude se moraju dostaviti u zapečaćenim kovertama sa naznakom

«Ponuda br.006/2005 –ne otvarati prije zvanične sjednice Komisije»

 

Otvaranje ponuda biće javno,dana 28.06.2005.g. u 13 časova,kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Lica koja prisustvuju otvaranju ponuda moraju , prije početka sjednice, dostaviti Komisiji za otvaranje pismeno punomoćje.

 

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

Ugovor

 

Sa izabranim ponuđačem biće zaključen Ugovor.

 

 

 

 

 

Informacije i razjašnjenja

 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj poziv,na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda,ili na e-mail adresu:[email protected] i [email protected]

 

Kontakt telefon:

081/403-268

081/403-148    069 458 454

e-mail:[email protected]