CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

 

 

 

 

 

POZIV br. 010

ZA JAVNO NADMETANJE ZA OSIGURANJE IMOVINE

 

 

 

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

·        Predmet tendera je osiguranje gradjevinskih objekata, kancelarijskog namještaja  i opreme od požara i drugih opasnosti, sa dopunskim rizicima:

 

-         osiguranje mašina od loma;

-         osiguranje stakla od loma;

-         osiguranje rizika provalne krađe;

-         osiguranje rizika izlivanja vode i poplava.

 

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača;

-         uslove osiguranja;

-         uslove plaćanja premije;

-         dokaz o registraciji kojim ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove propisane članom 3. Uredbe o osiguranju imovine i lica ("Sl.list RCG", br. 42/2000);

-         bilans stanja i bilans uspjeha za zadnje 3 godine;

-         godišnji izvještaj o poslovanju;

-         mišljenje aktuara o godišnjem računu društva;

-         godišnji izvještaj o obavljenoj reviziji računovodstvenih iskaza;

-         ostale dokaza propisane članom 4. Zakona o javnim nabavkama;

-         referentne uslove.

 

Ugovor o osiguranju biće zaključen na godinu dana.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti u skladu sa metodom izbora na osnovu kvaliteta i troškova.

 

 

 

-         bonitet firme,

-         reference,

-         odnos visine premije,

-         uslovi osiguranja.

 

Pregled vrijednosti imovine i strukturu opreme , mogu podići ovlašćeni predstavnici ponuđača u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala br.7, u kancelariji broj 6 , u periodu trajanja oglasa svakog radnog  dana počev od 11,00 –14,00 časova .

 

Ponude se mogu dostaviti do 23.05.2003.godine do 15,00 časova, preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom - Ponuda br. 010 "Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Ulica Nemanjina obala br. 7.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 26.05.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

 

 

Kontakt telefon:  tel. 081/403-268                                               cb-cg.org