Saopštenja - Septembar 2006. godine

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 30.9.2006. godine

 

Knežević predsjedava skupom bankarskih supervizora

 

  Zamjenik generalnog direktora za kontrolu banaka Goran Knežević, predstavljaće Centralnu banku na svjetskoj konferenciji supervizora banaka, koja u ponedjeljak, 02. septembra, počinje u Meksiku. Kao predsjedavajući grupe zemalja centralne i istočne Evrope, Knežević će prisustvovati i sastancima Bazelskog komiteta za kontrolu banaka, na kome će se razmatrati buduće aktivnosti Bazelskog komiteta, odnosi komiteta i regionalnih grupa kao i novi osnovni principi supervizije banaka.

  Konferencija koja okuplja sve zemlje svijeta, posvećena je modelima supervizije banaka i promjenama standarda kako bi se išlo i korak sa novim izazovima u ovoj oblasti, korporativnom upravljanju u bankama i prekograničnoj saradnji.

 

 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Podgorica, 28.9.2006. godine

 

Sa sjednice Savjeta CBCG: Izjednačeni ponderi rizika kod hipoteke i fiducije

 

   Savjet Centralne banke Crne Gore izmijenio je odluku o minimalnim standardima kapitala, kojom se izjednačavaju ponderi rizika kod hipoteke i fiducije i iznose 50%. Prema ranijoj odluci, prilikom izračunavanja rizikom ponderisane aktive za kredite koji su obezbijeđeni hipotekom primjenjivao se ponder rizika 100%, za razliku od pondera rizika za kredite obezbijeđene fiducijom koji je iznosio 50%. Izjednačavanje pondera rizika ova dva instrumenta obezbjeđenja potraživanja omogućio je novi Zakon o hipoteci, koji je u praksi pokazao relativno visok stepen zaštite povjerilaca.  

 Na današnjoj sjednici Savjeta usvojen je i 'Izvještaj o kretanju cijena'. Prema očekivanjima Centralne banke, stopa inflacije će se u tekućoj  2006. godini kretati u intervalu od 2,2% do 3,2%. Zaključno sa ovom godinom, kao indikator inflacije Centralna banka koristi indeks cijena na malo, dok će se od naredne 2007. godine, kao indikator inflacije koristiti kretanje indeksa troškova života. Stoga u ovom broju 'Izvještaja o kretanju cijena' CBCG daje i ekonometrijsko predviđanje stope inflacije mjerene indeksom troškova života. Ovo predviđanje se vrši preko najnovije tehnike predviđanja inflacije tzv. modela fena, koju primjenjuje sve veći broj centralnih banaka u svijetu. To će omogućiti viši nivo uporedivosti sa stopom inflacije u EMU, pošto EMU koristi harmonizovani indeks potrošačkih cijena, koji predstavlja jednu vrstu indeksa troškova života.