Saopštenja - Oktobar 2002. godine

 

 

 

 

31. 10. 2002.

MISIJA MEĐUNARODNOM MONETARNOG FONDA U POSJETI CRNOJ GORI  

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, koja povodom  razmatranja rezultata ekonomskog programa u okviru Produženog sporazuma sa MMF-om boravi u Srbiji i Crnoj Gori, danas je posjetila Podgoricu. 

Teme  razgovora obuhvatile su

 Domaćini su upoznali delegaciju MMF-a sa pozitivnim makroekonomskim ktetanjima – rastom proizvodnje za 5% u odnosu na uporedni period protekle godine (nije uključena električna energija),  smanjenjem inflacije – 8,7% od januara do septembra, povećanjem izvoza uz zadržavanje istog nivoa uvoza, smanjenjem deficita trgovinskog bilansa za 36,4% i deficita platnog bilansa za 45%, značajnim povećanjem depozita građana u bankama i štednje, jačanjem povjerenja u bankarski sektor, kao i sa konkretnim aktivnostima u crnogorskim bankama za koje je MMF pokazao posebno interesovanje.  

Pozdravljen je od strane MMF-a vrlo značajan napredak ostvaren u transparentnosti u fiskalnoj i budžetskoj oblasti, kao i u reformi bankarskog sektora u protekle dvije godine. 

Nakon sprovedenih izbora i stabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori, stvorili su se uslovi za punu koncentraciju na ekonomski razvoj. Dalje sprovođenje reformi, privatizacija, mjere fiskalne politike... pružaju dobar osnov razvoju. Privatizacija Jugopetrola omogućiće ulaganje u razvoj proizvodnje, prevashodno u mala i srednja preduzeća, socijalni sektor, a dio sredstava izdvojiće se za isplatu stare devizne štednje i ekološke projekte.  

Očekuje se da će na kraju misije biti sačinjen inovirani Memorandum o ekonomskim politikama. 

Crnogorsku delegaciju u pregovorima predvodili su gospoda Miroslav Ivanišević, ministar finansija u Vladi Crne Gore i Ljubiša Kgović, predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, a delegaciju MMF-a Emanuel Zervudakis, šef Misije MMF-a za Jugoslaviju.

 

11. 10. 2002.

 OBAVEZNA REZERVA SMANJENA NA 50% 

Na sjednici održanoj 11. 10. t.g. Savjet Centralne banke Crne Gore, predsjedavao Ljubiša Krgović, donio je odluku o daljem smanjenju stope  obavezne rezerve banaka za 10%, tako da sada iznosi 50%. Smanjenje stope obavezne rezerve, koja je početkom godine iznosila 100%, izvršeno je u skladu sa dugoročnim planom smanjenja obavezne rezerve i uz puno poštovanje makroekonomskih pokazatelja. 

Na ovaj način omogućava se značajno relaksiranje kreditnog potencijala poslovnih banaka i otvara prostor za intenzivnije kreditiranje iz njihovog depozitnog potencijala.  

Savjet je takođe donio set odluka tranzicionog karaktera kojima se reguliše platni promet do njegovog potpunog izmještanja u poslovne banke, koje će uslijetiti do sredine  naredne godine. 

Savjet je razmotrio i usvojio niz drugih odluka i dokumenata iz domena svoje nadležnosti. 

 

3. 10. 2002.

DOBRA SARADNJA CENTRALNIH BANAKA SLOVENIJE I CRNE GORE

U okviru posjete Banci Slovenije, predsjednik Savjeta Centralne banke Crne Gore, g. Ljubiša Krgović susreo se sa guvernerom Banke Slovenije, g. Mitjom Gasparijem

Osnovna tema razgovora bila je dalje unapređenje inače dobre saradnje Banke Slovenije i CBCG. Posebno je bilo riječi o saradnji u oblasti bankarske supervizije, obuke kadrova CBCG u Banci Slovenije,  iskustvima Slovenije u reformi bankarskog sistema  i prenošenju platnog prometa u banke, kao i o pripremnim etapama Banke Slovenije u vezi sa ulaskom u EU i Evropski monetarni sistem.  

Prvi ljudi centralnih banaka Slovenije i Crne Gore izrazili su zadovoljstvo do sada ostvarenom saradnjom u monetarnom i  bankarskom sektoru. Predviđeno je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti supervizije na bazi bazelskih principa. 

Sastanku je prisustvovao šef Predstavništva Republike Crne Gore u Sloveniji, g. Branko Perović.