Saopštenja - Mart 2002. godine

 

 

 

 

26. 3.  2002. godine  

OD PONEDJELJKA SAMO EURO U OPTICAJU  

U nedjelju, 31. marta t.g. završava se period dvovalutnog sistema u Crnoj Gori.  Njemačka marka se sasvim povlači iz opticaja. Već u ponedjeljak, 1. aprila trgovine je neće primati.  

Centralna banka – služba za platni promet, primaće  još prvog aprila 2002. godine, dnevne »pazare« iz trgovine ostvarene 30. i 31. marta. 

Nakon isteka dvovalutnog perioda poslovne banke neće vršiti zamjenu njemačke marke. Konverziju marke u euro će raditi samo Centralna banka – služba za platni promet, i to isključivo za građane Crne Gore. Po isteku perioda konverzije, druge valute, koje su do nedavno važile u zemljama Eurolenda, neće se mijenjati  ni u poslovnim ni u Centralnoj banci Crne Gore. 

Konverzija njemačke marke u Centralnoj banci po isteku dvovalutnog  perioda obavljaće se uz naplatu provizije.

 

 

7. 3. 2002. godine

KRGOVIĆ PRIMIO DELEGACIJU EBRD  

Predsjednik Savjeta Centralne banke, Ljubiša Krgović, sa saradnicima primio je visoku delegaciju Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj. Predstavnicima Odbora posebno su prezentirani monetarni aspekti  odnosa sa Srbijom i vidjenja Centralne banke budućeg uredjenja.  Posebno je bilo riječi o uvođenju marke odnosno  eura u platni sistem  i efekatima na makroekonomsku stabilnost i održivi rast. Ovim je ukazano na nemogućnost vraćanja na dinar, jer bi to predstavljalo zanemarivanje dostignutog nivoa ekonomskih i monetarnih reformi. Istaknuti su modaliteti razmjene i platnog prometa sa Srbijom  pri funkcionisanju različitih valuta u dvjema republikama. 

Takodje je ukazano na činjenicu da je Crna Gora već dobrim dijelom podnijela troškove i rizike ranog uvodjenja DEM, odnosno eura i da sada treba da računa koristi odluke koja je donijeta prije skoro dvije i po godine. 

Predstavnci Evrospke banke za obnovu i razvoj izrazili su zadovoljstovo do sada postignutim rezulatiima i planovima za dalju reformu bankarskog sektora te pokazali interese da ulažu u bankarski sektor u Crnoj Gori. Takođe su pozitivno ocijenili odvijanje procesa konverzije DEM u EUR u Crnoj Gori. 

Na kraju sastanaka upoznali su predsatvnike  monetarnih vlasti u Crnoj Gori o svojim projektima u regionu I interesima za ulaganju u Crnu Goru, a posebno u bankarski sektor.