Centralna banka Crne Gore, objavljuje

 

 

Broj : 015

 

 

 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

ZA IZVOĐENJE RADOVA I OPREMANJE OBJEKTA

CENTRALNE BANKE CRNE GORE

 

 

 

Predmet nadmetanja je izvođenje radova i opremanje objekta Centralne banke Crne Gore, koje je ponuđac dužan izvesti u skladu sa projeknom dokumentacijom, a po vrstama i obimu definisanim u tenderskoj dokumentaciji.

 

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-          tačan naziv i adresu ponuđača;

-          pojedinačne i ukupne cijene izražene u EUR-ima (€), CIP Podgorica, prostorije Centralna banka Crne Gore;

-          kompletnost ponude (sve stavke), date na podlozi-tenderu koju će ponuđači preuzeti od naručioca;

-          dokaz kvaliteta ponuđene opreme;

-          način obračuna cijena za eventualne naknadne i nepredviđene radove;

-          način obračuna razlike u cijeni;

-          uslovi i način plaćanja;

-          rok izvođenja radova i isporuka opreme;

-          garantni rok i

-          rok važnosti ponude.

 

Uz ponudu dostaviti:

-          dokaz o ispunjenju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama i

-          referenc listu.

 

Pravo učešća na nadmetanju imaju preduzeća registrovana za vršenje djelatnosti koji su predmet nadmetanja.

Centralna banka zadržava pravo, da kod ugovaranja radova određuje obim radova, a da to ne utiče na ostale uslove iz ponude. Naručilac nije u obavezi da kao najpovoljniju ponudu prihvati najnižu cijenu, već će se cijeniti i ostali uslovi traženi ovim pozivom.

 

Tendersku dokumentaciju, ovlašćeni predstavnici ponuđača mogu podići u Centranoj banci Crne Gore, Ulica Nemanjina obala br.7, u prostorijama arhive, kancelarija br.6 na prizemlju u periodu trajanja poziva, svakog radnog dana od 11,00-14,00 časova, uz dokaz o uplati 1000,00 eura, na žiro račun br. 55100-611-4-16, sa naznakom Centralna banka Crne Gore-za otvoreno nadmetanje.

 

Prvorangirani ponuđač, dužan je prilikom zakljuženja ugovora, dostaviti garanciju izvođenja u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

 

Zatvorene i zapečaćene ponude naručilac će primiti putem lične dostave ili poštom, najkasnije do 24.11.2003. godine do 12 časova na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Nemanjina obala 7 , 81000 Podgorica,Crna Gora

 

Sa obaveznom naznakom:

 

”Za javno nadmetanje - ne otvaraj”

 

Ovlašćena osoba za prijem ponuda je arhivar – Rajka Vukčević.

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 25.11.2003. godine u 12 časova u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Nemanjina obala 7, Podgorica, Crna Gora.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Za vrijeme trajanja poziva o nadmetanju zainteresovani ponuđači, preko svog ovlašćenog predstavnika, mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa predmetom nadmetanja, neposredno u kancelariji br. 1 u suterenu Centralne banke Crne Gore, svakog radnog dana od 12,00-15,00 časova.

 

Kontakt osoba:

Aleksandar Milović

Tel. 081/403-267