Oglasi
 

 

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

RASPISUJE OGLAS

ZA IMENOVANJE REVIZORA

 

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Centralna banka Crne Gore 

PREDMET: 

Revizija godišnjeg računa Centralne banke Crne Gore za 2003.godinu u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore i međunarodnim standardima revizije. 

USLOVI UČEŠĆA: 

Učešće je otvoreno pod jednakim uslovima domaćim i stranim registrovanim revizorskim kućama koje ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti. Svaki ponuđač mora uključiti istorijat kuće iz kojeg se vidi iskustvo ponuđača i sposobnost u pogledu revizije centralnih banaka. 

Učesnici su dužni da, uz ponudu, dostave izjavu da će reviziju obaviti i ovjeriti u skladu sa međunarodnim standardima revizije. 

Učesnici su dužni da opišu revizorsku metodologiju koju namjeravaju da primijene. 

Ponuđači će dostaviti samo po jednu ponudu čiji sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja. Ponuda se mora dostaviti na srpskom i engleskom jeziku, u po dva primjerka. 

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PONUDA: 

Ponude će se vrednovati na osnovu dokumentovanih dokaza o: 

   ROK ZA PREDAJU PONUDA: 

Ponude se mogu predati lično ili preporučenom poštom, najkasnije do 4. novembra 2003. godine do 15,00 h, na adresu: 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE, Ul.Nemanjina obala broj 7, 81000 Podgorica, Crna Gora 

Ponude moraju biti u zatvorenim i zapečaćenim kovertama, s napomenom: "NE OTVARATI - PONUDE ZA REVIZIJU". 

OTVARANJE PONUDA: 

Komisija za otvaranje ponuda javno će otvoriti ponude u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala broj 7, Podgorica, Crna Gora, dana 6.novembra  2003.godine u 12,00. 

Ponuđači mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

OBAVJEŠTENJE: 

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj oglas, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda. Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje. 

Ponuđači će biti obaviješteni o izboru najbolje ponude u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.  

CENTRALNA BANKA CRNE GORE Nemanjina obala 7, 81400 Podgorica

Tel: 081/224 786; 225 966 e-mail: cbcg@cb-cg.org web: https://cb-cg.org

 

  

 

 

 

 

 

 

STEČAJNI UPRAVNIK JUGOBANKE AD PODGORICA U STEČAJU

O B J A V LJ U J E

  

O  G  L  A  S 

O PRODAJI IMOVINE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 

  

            Prodaje se sledeća imovina Jugobanke AD Podgorica u stečaju : 

            1. Poslovni prostor u Podgorici, Bulevar Revolucije  br. 9 , površine  454 m2 i idealno suvlasništvo u dijelu  38/100 na zemljištu površine  5353  m2 , upisan u List nepokretnosti br. 200 KO Podgorica I na k.p.br. 1305,

            Početna cijena  je  734.060,oo  eura. 

            2. Poslovni prostor u Beranama, ul. Polimska br.10. , površine  150 m2, upisan u List nepokretnosti br. 294  KO Berane na k.p.br. 1968,

            Početna cijena je  106.900,oo eura . 

            3. Poslovni prostor u Mojkovcu, ul. M.Damjanovića bb , površine  86 m2, upisan u popisnom listu     br. 102 KO Mojkovac, na k.p. br. 291,

            Početna cijena je  49485,oo eura . 

            4. Poslovni prostor u Nikšiću, ul. Nika Miljanića br. 8 , površine 290 m2, upisan u List Nepokretnosti 2755 , na k.p. br. 1049 ,

            Početna cijena je  214.190,oo eura. 

            5. Poslovni prostor u Danilovgradu , ul. Dečanska bb , površine  85 m2, upisan u List Nepokretnosti  br.341 , na k.p. br. 192 ,

            Početna cijena je  57.340,oo eura. 

            6. Poslovni prostor u Ulcinju , ul. B.Strugara bb , površine  110 m2 , upisan u popisnom listu br. 605 KO Ulcinj , na k.p. br. 1402 ,

            Početna cijena je  117.200,oo eura . 

            Svi objekti se prodaju u vidjenom stanju i sa pripadajućom opremom koja čini imovinu Banke, a nalazi se u njima. Specifikacija opreme u objektima 2,3,4,5 i 6 ( objekat pod brojem 1 je bez opreme ) daće se na uvid ponudjačima kod razgledanja prostora. 

            7. Oprema u bivšoj ekspozituri Herceg Novi – Stepenište Kralja Tvrtka br.1 , po početnoj cijeni od  3.885,oo eura. 

            8. Oprema u bivšoj ekspozituri u Baru – ul. Jovana Tomaševića 24 , po početnoj cijeni od 865,oo eura., 

            9. Oprema u prostorijama Univerziteta u Podgorici, po početnoj cijeni od  700,oo eura. 

           Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu : Jugobanka AD Podgorica u stečaju – ul. Slobode br.20 - Podgorica , sa naznakom : ¨ ponuda na oglas – ne otvaraj ¨.

            Učesnici na oglasu mogu biti pravna i fizička lica. Ponudjači mogu dati ponude za više predmeta prodaje ali moraju naznačiti cijenu za svaki predmet posebno. Ponudjač koji kupuje više predmeta prodaje ima prednost u odnosu na ostale kupce pod uslovom iste ponudjene cijene za pojedinačni predmet prodaje. 

            Najbolja ponuda za svaki predmet prodaje je ponuda sa najvišom  cijenom. 

            Pravo učešća u postupku vrednovanja i rangiranja ponuda, imaju ponudjači koji uplate depozit u visini od 5% od početne cijene, za predmete prodaje za koje su zainteresovani , na račun  br. 55100 – 694 – 5 – 2138 kod CBCG Podgorica ili gotovinski na blagajni Jugobanke AD Podgorica u stečaju.Dokaz o uplati depozita, sa jasnom naznakom za koji predmet prodaje je izvršena uplata,ponudjači dostavljaju uz ponudu ili prezentiraju na dan otvaranja ponuda. Ponudjačima čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj uplaćenog iznosa u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prihvatanju najpovoljnije ponude. 

            Nepotpune i neblagovremene ponude, kao i ponude sa cijenom ispod početne cijene iz ovog oglasa   neće  se razmatrati. 

            Rok za podnošenje konačnih i obavezujućih ponuda je  14.10.2003.godine u 12,oo časova. 

            Otvaranje ponuda obaviće se dana 17.10.2003.godine u 12,oo časova  u prostorijama Jugobanke AD Podgorica u stečaju , u Podgorici – ul. Slobode br. 20 , uz prisustvo ponudjača odnosno njihovih ovlašćenih predstavnika.Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača biće donijeta , najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.  

            Najbolje rangirani ponudjač dužan je zakljućiti Ugovor  o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana obavještenja od strane Stečajnog upravnika da je njegova ponuda prihvaćena. 

            Kupoprodajna cijena se plaća najkasnije, u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora.Troškovi pripadajućih poreza,uknjiženja nepokretnosti i ovjere ugovora,padaju na teret kupca.  Ukoliko najbolje rangirani ponudjač u tom roku ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji smatraće se da je odustao u kom slučaju gubi pravo na povraćaj uplaćenih sredstava – depozita. 

            U slučaju odustanka od ponude prvorangiranog ponudjača , Stečajni upravnik poziva  sledećeg najpovoljnijeg ponudjača sa liste ponudjača. 

            Imovina koja se prodaje može se razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja oglasa, uz prethodnu najavu i dogovor sa Stečajnim upravnikom. 

            Informacije na telefon  + 381 – (0) 81 – 244 – 981  od  11,oo do 14,oo časova , svakog radnog dana. 

            Adresa : Jugobanka A.D. Podgorica u stečaju – ul. Slobode br. 20 , 81000 Podgorica

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralna banka Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, ul. Nemanjina obala br.9, shodno članu 23 i 24 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka (“Sl. list RCG” br. 47/01), objavljuje

 

O   G   L   A    S

o otvaranju postupka likvidacije nad Ekos bankom AD Podgorica

 

1.      Zamjenik generalnog direktora Centralne banke Crne Gore za poslove kontrole bankarskog sistema, Rješenjem br. 0104-1044/1-2003 od 31.03.2003. godine,  otvorio je postupak likvidacije nad Ekos bankom AD Podgorica, ul. Slobode br. 20. 

2.      Postupak likvidacije nad Ekos bankom AD Podgorica, ul. Slobode br. 20, je otvoren na osnovu konačnog Rješenja Savjeta Centralne banke Crne Gore o oduzimanju dozvole za rad, br. 0101-19/1-2003 od- 28.03.2003 godine 

3.      Rješenjem iz tačke 1. ovog oglasa, za likvidacionog  upravnika Ekos banke AD Podgorica imenovan je Darko Bulatović, diplomirani pravnik iz Podgorice. 

4.      Pozivaju se povjerioci  Ekos banke AD  Podgorica, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u “Službenom listu Republike Crne Gore”, prijave likvidacionom upravniku svoja potraživanja prema Ekos banci AD Podgorica, sa  potrebnim dokazima.  

Upozoravaju se povjerioci Ekos banke AD Podgorica da će prijave potraživanja, nakon isteka roka iz stava 1. ove tačke, biti odbačene kao neblagovremene. 

5.      Pozivaju se dužnici Ekos banke AD Podgorica da bez odlaganja izmire sve svoje dugove. 

6.      Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Centralne banke Crne Gore, Ekos banke AD Podgorica i Privrednog suda u Podgorici dana 31.03.2003 godine.

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

 

 

 

 

Zamjenik Generalnog direktora

 

Za poslove kontrole bankarskog sistema

O.br. 0104-1044/2-2003

 

Podgorica, 31.03.2003.god

Goran Knežević