CENTRALNA BANKA CRNE GORE

RASPISUJE OGLAS

ZA IMENOVANJE REVIZORA

 

 

IZVOR FINANSIRANJA:

Centralna banka Crne Gore

 

PREDMET:

 

Revizija godišnjeg računa Centralne banke Crne Gore za 2002. godinu u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore i međunarodnim standardima revizije.

 

USLOVI UČEŠĆA:

Učešće je otvoreno pod jednakim uslovima domaćim i stranim registrovanim revizorskim kućama koje ispunjavaju zakonom propisane uslove i standarde za obavljanje ove djelatnosti. Svaki ponuđač mora uključiti istorijat kuće iz kojeg se vidi iskustvo ponuđača i sposobnost u pogledu revizije centralnih banaka.

Učesnici su dužni da, uz ponudu, dostave izjavu da će reviziju obaviti i ovjeriti u skladu sa međunarodnim standardima revizije.

Učesnici su dužni da opišu revizorsku metodologiju koju namjeravaju da primijene.

Ponuđači će dostaviti samo po jednu ponudu čiji sadržaj se ne može mijenjati nakon podnošenja. Ponuda se mora dostaviti na srpskom i engleskom jeziku, u po dva primjerka.

 

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

·        Preporuke u pisanoj formi od drugih klijenata za koje je ponuđač obavio slične revizije u protekle tri godine.

 

ROK ZA PREDAJU PONUDA:

Ponude se mogu predati lično ili preporučenom poštom na donju adresu do 29.11.2002. godine do 16.00 h.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Ul. Nemanjina obala broj 7, 81000 Podgorica

Crna Gora

Ponude moraju biti u zatvorenim i zapečaćenim kovertama, s napomenom: “NE OTVARATI – PONUDE ZA REVIZIJU”.

 

OTVARANJE PONUDA:

Komisija za otvaranje ponuda javno će otvoriti ponude u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala broj 7, Podgorica, Crna Gora, dana 5. decembra 2002. godine u 12.00 h;

Ponuđači mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

 

OBAVJEŠTENJE:

Potencijalni ponuđači mogu tražiti dodatne informacije o uslovima ponude koju treba da podnesu u odgovoru na ovaj konkurs, tako što će se pismom obratiti na adresu koja je data kod roka za podnošenje ponuda. Ako se tražena informacija generalno može primijeniti na sve ponuđače, objaviće se dodatno obavještenje koje daje odgovor na postavljeno pitanje.

Ponuđači će biti obaviješteni o izboru najbolje ponude u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE Nemanjina obala 7, 81400 Podgorica

Tel: 081/224 786; 225 966 e-mail: [email protected] web: https://cb-cg.org