STEČAJNI  UPRAVNIK  JUGOBANKE  AD PODGORICA  U STEČAJU

O B J A V LJ U J E

 

 

O  G  L  A  S 

O PRODAJI IMOVINE PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

 

 

            Prodaje se sledeća imovina  Jugobanke AD Podgorica  u stečaju :

 

            1. Poslovni prostor u Podgorici , ul.Slobode br.20 ( Upravna zgrada) , površine 1367 m2 , upisan u List Nepokretnosti  br.604 KO Podgorica II , na k.p. br.3960

            Početna cijena  je  2.010.000,oo eura

 

            2. Poslovni prostor u Podgorici , ul.Bratstva i jedinstva bb ( Zgrada Lepa Kata) , površine 87 m2 , upisan u List Nepokretnosti 5702 KO Podgorica III, na k.p. br.4313

            Početna cijena je  100.000,oo eura

 

            3. Poslovni prostor u Podgorici , Buleva Revolucije br.9 , površine 454 m2 i idealno suvlasništvo u dijelu 38/100 na zemljištu površine  5353 m2 , upisan u List Nepokretnosti br. 200 KO Podgorica I , na k.p. br. 1305

            Početna cijena je  734.060,oo eura

 

            4. Poslovni prostor u Beranama , ul. Polimska br. 10, površine  150 m2, upisan u List Nepokretnosti  br. 294  KO Berane , na k.p. br. 1968

            Početna cijena je  106.900,oo eura

 

            5. Poslovni prostor u Nikšiću , ul.Nika Miljanića br.8. , površine  290 m2, upisan u List Nepokretnosti 2755 , na k.p. br. 1049

            Početna cijena je  214.190,oo eura

 

            6. Poslovni prostor u Danilovgradu , ul.Dečanska bb , površine 85 m2, upisan u List Nepokretnosti br. 341, na k.p. br. 192

            Početna cijena je  57.340,oo eura

 

            Svi objekti se prodaju u vidjenom stanju i sa pripadajućom opremom koja čini imovinu Banke a nalazi se u njima. Specifikacija opreme u objektima  1, 2 , 4 , 5 i 6 ( objekat pod brojem 3 je bez opreme ) daće se na uvid ponudjačima kod razgledanja prostora.

 

            7. Oprema u bivšoj expozituri Herceg Novi – Stepenište Kralja Tvrdka br.1, po početnoj cijeni od  3.885,oo eura

 

            8. Oprema u bivšoj expozituri u Baru – ul.Jovana Tomaševića 24 , po početnoj cijeni od 865,oo eura,

           

            Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu ¨ Jugobanka AD Podgorica u stečaju - ul. Slobode br.20 - Podgorica , sa naznakom ¨ ponuda na oglas - ne otvaraj ¨.

 

            Učesnici na oglasu mogu biti pravna i fizička lica. Ponudjači mogu dati ponude za više predmeta prodaje ali moraju naznačiti cijenu za svaki predmet posebno. Ponudjač koji kupuje više predmeta prodaje ima prednost u odnosu na ostale kupce pod uslovima iste ponudjene cijene za pojedinačni predmet prodaje.

 

            Najbolja ponuda za svaki predmet prodaje je ponuda sa najvišom cijenom.

 

            Pravo učešća u postupku vrednovanja i rangiranja ponuda, imaju ponudjači koji uplate depozit u visini od 5% od početne cijene , za predmete prodaje za koje su zainteresovani , na račun br. 55100-694-5-2138 kod CBCG – Platni promet Podgorica ili gotovinski na blagajni Jugobanke AD Podgorica u stečaju.

 

            Ponudjači za objekat pod brojem 1-Poslovni prostor u Podgorici ( Upravna zgrada ) , mogu , ili uplatiti depozit ili uz ponudu dostaviti  bankarsku garanciju za ponudu na iznos od 100.000,oo eura , u kom slučaju su oslobodjeni plaćanja depozita.Garancija se obavezno dostavlja uz ponudu.

 

            Dokaz o uplati depozita , sa jasnom naznakom za koji predmet prodaje je izvršena uplata , ponudjači dostavljaju uz ponudu ili prezentiraju na dan otvaranja ponuda. Ponudjačima čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj uplaćenog iznosa u roku od pet dana od dana donošenja odluke o prihvatanju najpovoljnije ponude.

 

            Nepotpune i neblagovremene ponude , kao i ponude sa cijenom ispod početne cijene iz ovog oglasa , neće se razmatrati.

 

            Rok za podnošenje konačnih i obavezujućih ponuda je 09.12.2003. godine u 12,oo časova.

           

Otvaranje ponuda obaviće se dana 12.12.2003.godine u 12,oo časova u prostorijama Jugobanke AD Podgorica u stečaju , u Podgorici – ul. Slobode br.20 , uz prisustvo ponudjača odnosno njihovih ovlašćenih predstavnika. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjača biće donijeta , najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

            Kupoprodajna cijena, za sve predmete oglašene za prodaju, plaća se jednokratno ,najkasnije u roku od  8 dana od dana potpisivanja Ugovora ili u dvije jednake rate, od kojih se prva plaća najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora , a druga, najkasnije u roku od 45 dana od dana plaćanja prve rate, a u skladu sa odredbama kupoprodajnog ugovora.U slučaju odustanka kupca od kupovine nakon plaćanja prve rate za predmet prodaje,osim uplaćenog depozita ( i naplate garancije ukoliko je ista predata za objekat pod brojem 1 – Upravna zgrada), prodavac zadržava i 20% iznosa od prve uplaćene rate. Pravo svojine i uknjižbe vlasništva stiče se uplatom kompletnog iznosa kupoprodajne cijene.U ponudi se mora navesti da li ponudjač nudi plaćanje jednokratno  ili u dvije rate.Pod uslovima iste ponudjene cijene za pojedinačni predmet prodaje ,ponudjač koji nudi kraći rok plaćanja ili jednokratno ima prednost. Troškovi pripadajućih poreza, uknjiženja nepokretnosti i ovjere ugovora, padaju na teret kupca.

 

            Najbolje rangirani ponudjač dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana obavještenja od strane  Stečajnog upravnika da je njegova ponuda prihvaćena.

 

Ukoliko najbolje rangirani ponudjač u tom roku ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji smatraće se da je odustao u kom slučaju gubi pravo na povraćaj uplaćenih sredstava – depozita  ili će se izvršiti naplata garancija ukoliko se ponuda odnosi na poslovni prostor pod brojem 1 - poslovni prostor u Podgorici ( Upravna zgrada) , a uz ponudu je dostavljena garancija.

           

            U slučaju odustanka od ponude prvorangiranog ponudjača , Stečajni upravnik poziva sledećeg najpovoljnijeg ponudjača sa liste ponudjača.

 

            Imovina koja se prodaje može se razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja oglasa , uz prethodnu najavu i dogovor sa Stečajnim upravnikom.

 

            Informacije na telefon  +381 81 – 244 – 866  od 11,oo do 14,oo časova , svakog radnog dana.

 

            Adresa : Jugobanka A.D. Podgorica u stečaju – ul.Slobode br. 20, 81000 Podgorica.