Centralna banka Crne Gore raspisuje

 

 

P O Z I V

Za javno nadmetanje za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela objekta Centralne banke Crne Gore

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za djelatnost u koju spadaju radovi koji su predmet nadmetanja.

 

Za ocjenu podobnosti ponuđača i ocjenu najpovoljnije ponude koristiće se sledeći kriterijumi:

-         reference koje će ponuđači dostaviti kao poseban prilog,

-         kompletnost ponude, date na podlozi-tenderu koji će ponudjači preuzeti od investitora,

-         ponudjena cijena,

-         način obračuna cijena za eventualne naknadne i nepredvidjene radove,

-         način obračuna razlike u cijeni,

-         garantni rok,

-         opcija ponude.

 

Centralna banka zadržava pravo,da kod ugovaranja radova odredjuje obim radova,a da to ne utiče na ostale uslove iz ponude. Investitor nije u obavezi da kao najpovoljniju ponudu prihvati najnižu cijenu, već će se cijeniti i ostali uslovi traženi ovim pozivom.

 

Uz ponudu dostaviti dokaze o ispunjavanju obaveza iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama.

 

Tendersku dokumentaciju za podnošenje ponude ponudjači mogu podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala br.7, u kancelariji broj 1 u suterenu, u periodu trajanja oglasa svakog radnog dana počev od 11,00 –14,00  časova uz dokaz o uplati 1.000,00EUR na račun naručioca broj 55100-611-4-16 .

 

Ponude se predaju do  20.12.2002.godine do 14,00 časova neposredno arhivi Centralne banke Crne Gore , Podgorica, ul. Nemanjina obala br.7, u zatvorenoj koverti uz navođenje obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda po kojem se ponuda podnosi i sa naznakom »Ne otvaraj prije zvanične sjednice za otvaranje ponuda«.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, istog dana  u 15,30 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđaćem će se zaključiti ugovor.

 

Obavještenje o ishodu javnog nadmetanja dostaviće se ponuđačima nakon odabira najpovoljnije ponude.

 

Neblagovremene ponude neće se otvarati.

 

Za vrijeme poziva za javno nadmetanje , zainteresovani ponuđači mogu dobiti sva potrebna obavještenja u vezi sa radovima koji su predmet nadmetanja i upoznati se sa tehničkom dokumentacijom, mjestom i uslovima izvođenja radova, neposredno u kancelariji broj 1 u suterenu Centralne banke Crne Gore, svakog radnog dana od 12-15 časova .

 

Kontakt osoba : Aleksandar Milović, tel. 081/403-267, mob.tel. 067/565-834