Centralna banka Crne Gore raspisuje

 

 

 

P O Z I V

za javno nadmetanje br.004

za nabavku  hardverskih elemenata za uvođenje SAE 5.0

 

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

 

Uz  ponudu dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama.    

 

Tendersku dokumentaciju za podnošenje ponude ponudjači mogu podići u prostorijama Centralne banke Crne Gore, ul. Nemanjina obala br.7, u kancelariji broj 6 , u periodu trajanja oglasa svakog radnog dana počev od 11,00 –14,00 časova.

 

Ponude se mogu predati najkasnije do 11.03.2003.godine do 15,00 časova , neposredno arhivi Centralne banke Crne Gore , Podgorica, ul. Nemanjina obala br.7, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti uz navođenje obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda po kojem se ponuda podnosi i sa naznakom »Ne otvaraj prije zvanične sjednice za otvaranje ponuda«.  

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 14.03.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Obavještenje o ishodu javnog nadmetanja dostaviće se ponuđačima nakon odabira najpovoljnije ponude.

 

Neblagovremene ponude neće se otvarati.

 

 

Kontakt osoba : Mira Đurović, tel. 403-268