Centralna banka Crne Gore raspisuje

 

 

P O Z I V

za javno nadmetanje

za nabavku i instalaciju računarske, komunikacione i druge opreme

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka i instalacija računarske,komunikacione i druge opreme u Centralnoj banci Crne Gore.

 

Količina, karakteristike opreme i drugi podaci neophodni za davanje ponude, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji koju ovlašćeni ponuđači mogu podići u Centralnoj banci Crne Gore, ul. Nemanjina obala br.7, u prostorijama arhive, kancelarija br. 6 na prizemlju, svakog radnog dana od 10-14 časova, uz potvrdu o uplati iznosa od 500,00EUR, na žiro-račun br. 55100-611-4-16, sa naznakom Centralna banka Crne Gore-za otvoreno nadmetanje.

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

Uz ponudu dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 4 Zakona o javnim nabavkama.

 

Ponuda obavezno sadrži i garanciju banke u iznosu od 2% od vrijednosti ponude, kao garanciju izvršenja obaveze.

 

 

 

 

Ponuđači mogu dostaviti ponudu koja se odnosi na jedan ili na više segmenata poziva ili na sve segmente.

 

Ponude se mogu predati, najkasnije do 24.12.2002.godine do 16 časova,  neposredno arhivi Centralne banke Crne Gore , Podgorica, ul. Nemanjina obala br.7, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti uz navođenje obavještenja o pozivu za dostavljanje ponuda po kojem se ponuda podnosi i sa naznakom »Ne otvaraj prije zvanične sjednice za otvaranje ponuda«.  

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 26.12. 2002.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Obavještenje o ishodu javnog nadmetanja dostaviće se ponuđačima nakon odabira najpovoljnije ponude.

 

Neblagovremene ponude neće se otvarati.

 

Kontakt osoba : Mirjana Đurović, tel. 081/230-695