Centralna banka Crne Gore raspisuje

 

 

K O N K U R S

 

Za izradu logotipa Fonda za zaštitu depozita – FZD

 

 

Uslovi konkursa:

 

Sadržaj logotipa FZD:

 

 

Format:

Logotip se koristi za pisma (kao zaglavlje ili podlistak), vizit karte, četitke, naljepnice, faksimile, bedževe, legitimacije. Predlozi moraju biti štampani na papiru A4 i po mogućnosti sa kartonskim koricama. Potrebno je da logotip bude u crno-bijelom otisku i u boji. Ukoliko je logotip urađen na računaru rad se može dostaviti i u elektronskoj formi (štampana je obavezna).

 

Boje i sjenke:

Logotip će se koristiti u boji i u crno-bijelom (bez sjenčenja) otisku.

 

Izbor:

Najbolje idejno rješenje za logotip FZD izabraće se u roku od tri nedjelje od završetka konkursa, a nagrada će biti isplaćena u roku od 10 dana od izbora. Odluka će biti konačna i izvršna. Ako ni jedan predlog ne zadovolji kriterijume Komisije, prva nagrada neće biti dodijeljena.

 

Autorska prava:

Autor/autori treba da prilože pismo sa potpisanim tekstom u kojem se »odriču svih prava na autorstvo i drugih prava na korišćenje priloženog logotipa, bilo da je korišćen zvanično ili pomoćno«. Primljeni materijali se ne vraćaju. Potvrda o prijemu biće poslata elektronskom poštom ako je adresa navedena u prijavi.

 

Nagrade:

1.      nagrada u iznosu od 1200 eura – podrazumijeva obavezu autora da u roku od 10 dana od dana proglašenja za pobjednika Konkursa uradi i dostavi u digitalnoj formi dizajn memoranduma (crno-bijeli i u boji), vizit karata i zaglavlja za fax.

2.      nagrada u iznosu od 500 eura

3.      nagrada u iznosu od 300 eura

 

 

Način slanja i rok:

Radove treba slati u zapečaćenoj koverti  A4 formata pod šifrom, sa naznakom »za konkurs za logotip«. U istu kovertu staviti i drugu zapečaćenu kovertu u kojoj se nalaze podaci o autoru. Nakon prikupljanja radovi će biti upućeni Komisiji za odabir, koja će donijeti konačnu odluku.

 

Radove treba dostaviti Centralnoj banci do 25. 12. 2003. godine.

 

Adresa na koju treba dostaviti radove:

Centralna banka Crne Gore

Nemanjina obala 7

81000 Podgorica