CENTRALNA BANKA CRNE GORE, raspisuje

 

 

 

 

 

 

POZIV br. 006

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KOLEKTIVNO OSIGURANJE LICA

(zaposlenih u Centralnoj banci Crne Gore)

 

 

 

 

Pravo učešća u nadmetanju imaju pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz poziva.

 

·        Predmet tendera je osiguranje zaposlenih u Centrlanoj banci Crne Gore pri vršenju i izvan vršenja radnih zadataka za:

 

-         slučaj prirodne smrti;

-         slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja;

-         slučaj doživotnog gubitka opšte radne sposobnosti (trajni invaliditet);

-         slučaj prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada);

-         slučaj narušenja zdravlja koje zahtijeva ljekarsku pomoć (troškovi liječenja).

 

 

-         tačan naziv i adresu ponuđača;

-         osigurani osnov i osigurane sume;

-         uslove osiguranja (mjesečna premija po radniku);

-         uslove plaćanja premije;

-         dokaz o registraciji kojim ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove propisane članom 3. Uredbe o osiguranju imovine i lica ("Sl.list RCG", br. 42/2000);

-         bilans stanja i bilans uspjeha za zadnjih 5 godina;

-         godišnji izvještaj o poslovanju;

-         mišljenje aktuara o godišnjem računu društva;

-         godišnji izvještaj o obavljenoj reviziji računovodstvenih iskaza;

-         ostale dokaza propisane članom 4. Zakona o javnim nabavkama;

-         referentne uslove.

 

Ugovor o osiguranju biće zaključen na godinu dana.

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti u skladu sa metodom izbora na osnovu kvaliteta i troškova.

 

 

-         bonitet firme,

-         reference,

-         odnos visine premije - visina osigurane sume,

-         uslovi osiguranja.

 

 

Ponude se mogu dostaviti do 27.03.2003.godine do 12,00 časova, poštom ili lično u zatvorenim kovertama, sa naznakom - Ponuda br. 006 "Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu:

 

Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Ulica Nemanjina obala br. 7.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno, dana 28.03.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

 

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor.

 

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

 

 

Kontakt osoba: 

Đurović Mira

tel. 081/403-268