CENTRALNA BANKA CRNE GORE vrši dopunu i ispravku

 

 

 

POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE BROJ  017

objavljenog 27.12.2003. godine

 

 

 

i ista glasi:

 

 

  1. Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

§         cijene                                            40 bodova

§         uslovi i rokovi plaćanja               30 bodova

§         rokovi isporuke                            20 bodova

§         reference pouđača                     10 bodova

 

  1. Zatvorene i zapečaćene ponude naručilac će primiti putem lične dostave ili poštom, najkasnije do 20.01.2004. godine do 12,00 časova na adresu:

 

CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Nemanjina obala br. 7

81000 Podgorica, Crna Gora

 

sa obaveznom naznakom

 

"Za javno nadmetanje" – ne otvaraj

 

 

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 21.01.2004. godine u 12,00 časova u prisustvu ponuđača ili njihovih ovlašćenih predstavnika u prostorijama Centralne banke Crne Gore, Nemanjina obala br. 7, Podgorica, Crna Gora.

 

 

Ponuđači koji su dostavili ponude, ukoliko žele iste mogu povući na arhivi Centralne banke Crne Gore.