CENTRALNA BANKA CRNE GORE  raspisuje

 

 

POZIV br. 007

ZA JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU I POSTAVLJANJE ZAVJESA, DRAPERIJA I GARNIŠNI

 

 

 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka, postavljanje i šivenje  zavjesa i draperija i nabavka i postavljanje garnišni u prostorijama naručioca.

 

Zainteresovani ponuđači su dužni da u svojoj ponudi dostave uzorke zavjesa, draperija i garnišni.

 

Ponuda treba da sadrži:

 

-         tačan naziv, adresu i biografiju ponuđača,

-         pojedinačne cijene materijala, šivenja i postavljanja iskazane u €,

-         uslove i način plaćanja,

-         rok šivenja i postavljanja,

-         opciju važenja ponude,

-         reference ponuđača,

-         marku, tip, sastav materijala i naziv proizvođača,

-         dokaze o podobnosti ponuđača predviđene čl. 4 Zakona o javnim nabavkama RCG.

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

 

- cijena zavjesa, draperija i garnišni

- kvalitet materijala

- uslovi i način plaćanja

- rok isporuke i postavljanja

- cijena šivenja i postavljanja

 

Ponude se mogu predati najkasnije do 9.04.2003.godine do 15,00 časova, neposredno Arhivi Centralne banke Crne Gore, Podgorica, Ul.Nemanjina obala br. 7., ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda br. 007 - Ne otvaraj prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda" na adresu: Centralna banka Crne Gore, Podgorica, Ul.Nemanjina obala br. 7.

 

Otvaranje ponuda obaviće se javno dana 11.04.2003.godine u 12,00 časova u prostorijama Centralne banke Crne Gore.

 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Sa najpovoljnijim ponuđačem će se zaključiti ugovor. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 

Osoba za kontakt: Đurović Mira

Tel. 081/403-268

 

 

 

cb-cg.org