Centralna banka Crne Gore

Izvjestaj o aktivnostima na programu konverzije DEM u EUR

 (1. 1. 2002 –  30 4. 2002)

  Podgorica, maj 2002.

 

Organizacija procesa

  

Konverzija za pravna lica

 

Svi računi pravnih lica automatski su konvertovani u EUR, počevši od 1. 1.2002. Sve bezgotovinske transakcje vrsene su u EUR. Sve gotovinske isplate sa računa  vršene su u EUR, a gotovinske uplate u EUR i DEM. Gotvinske isplate su se pokazale kao značajan vid konverzije.

 

Konverzija za fizička lica

 

Za fizička lica, rezidente i nerezidnete,  konverzija je organizovana na šalterima za platni promet CBCG i u poslovnim banakama. Zamjena za nerezidente i zamjena drugih valuta bila je moguca samo u poslovnim banakama. Svaka tranaskcija je dokumenatciono propraćena popunjavanjem formulara. Formulari se čuvaju u arhivi platnog prometa CBCG pet godina.

  

Transport i distribucija novca

 

Obavljeno je 17 transakcija iznošenja i dopremanja novca. Jedna transakcija je obavljena u 2001, a 16  u 2002. godini:

 

Ø      Januar, 4 transakcije (8, 16, 23, 30)

Ø      Februar, 4 transakcije (6, 13. 20, 25)

Ø      Mart, 6 transakcija (1, 6, 11, 15, 21, 27)

Ø      April, 2 transakcije (5, 16).

 

Obrada novca

 

Posebna pažnja posvećena je “obradi novca”, tj. provjeri ispravnosti novčanica i pakovanju. Ukupna količina DEM koja je poslata u  potpunosti je  bila ispravna.

 

U ukpunoj kolicini  obrađenih maraka nađeno je 486 falsifikovanih novčanica u ukupnoj vrijednosti od 23.340 DEM.

 

Javna kampanja

 

Osnovne aktivnosti u drugoj polovini decembra 2001.

 

Organizovana je izlozba novca “Novac u Crnoj Gori – nekad i sad” i priredjen koktel. Pripremljena je brošura o novcu u Crnoj Gori.

 

Za novogodišnje izdanje časopisa “Monitor” pripremljen je podlistak o euru  koji je obuhvatio sva bitna pitanja - od karakteristika novčanica, podataka o mjestima gdje je moguce izvrstiti konverziju, ekonomskim efektima uvođjenja eura I sl.

 

Osnovne aktivnosti januar – mart 2002

 

Okosnicu jave kampanje predstavljala su saopstenja za javnost koja su davana svakih 7 dana, a sadržavala su osnovne podake o obavljenoj konverziji.

 

Izvršni funkcioneri Centralne banke davali su svake nedelje intervjue raznim medijima.

 

Osnovni oblici reklama su ili putem bilborda 32 – u svakom gradu, posebno na zgradama Službe za platni promet Centralne banke, citly light reklama na aerodromu u Podgorici, autobuskim stajalištima i ispred zgrade Cetrlane banke, kao i reklama u Monitoru i u Vjestima koja je isla tokom citavog trajanja dvovalutnog perioda.

 

Tv spot je emitovan na programima državne i privatnih televizijskih stanica do kraja januara, koliko je emitovana  i radio reklama.

 

Osnovne aktivnosti april 2002

 

Trećeg aprila  održana je konferencija za štampu Centralne banke Crne Gore na temu “Centralna banka Crnew Gore – godinu dana kasnije” gdje su prezentirani rezultati rada Centralne Banke, a posebno su obrađeni I prezentirani rezultati konverzije.

 

Nastavak kampanje

 

Nakon isteka dvovalutnog perioda na udarnim lokacijama zadržana su dva bilborada sa porukom “Euro naš novac” – slogan kojhi smo preuzeli od ECB I koristili ga tokom čitave kampanje.

 

Rezultati konverzije

 

Iznos

 

Konverzija do 31. 3. 2002.

DEM

milioni

EUR

milioni

Poslovne banke

357.3

182.7

Centralna banka

225.7

115.4

Konverzija putem isplata

329.9

168.7

Ukupno

913.0

466.8

Tabela 1. Konverizja po mjestima

 

Tokom dvovalutng perioda (1. 1 – 31. 3. 2002) u Crnoj Gori je konvertovano oko 913 ,miliona DEM u 466,8 miliona EUR. Pored tog iznosa konvertovano je još oko 30 miliona eura koji u ovom momentu predtsavljaju rezervu koja se nalazi u trezorima.

 

Građani su direktno konvertovali (preko šaltera Centralne banke i poslovnih banaka) oko 583 miliona DEM u 298,1 milion eura.

Grafik 1. Ukupna konverizja Grafik 2. Konverija po mjestima

 

U Centralnoj banci je konvertovano 25% ukupnog iznosa, a u poslovnim banakama 39%. Putem gotovinskih isplata konvertovano je 36% ukupnog iznosa.

 

Sedam poslovnih banka je vršilo konverziju, a najviše je konvertovano u Podgorickoj banci (50% iznosa konvertovanog u poslovnim bankama ) i u Crnogrskoj komercijalnoj banci (22%).

 

Grafik 3. Konverzija u poslovnim bankama

Od ukupnog konvertovanog iznosa 99,87 % su bile DEM, dok su ostale evropske valute predstavljale svega 0.13% iznosa (nešto manje od € 800 000).

 

valuta

procenat

ITL

71.36%

ATS

12.82%

BEF

0.70%

FIM

0.05%

FRF

11.34%

GRD

0.46%

IEP

0.03%

NLG

2.87%

ESP

0.37%

Tabela 2. Konverizja drugih valuta u euro

118.835 građana je konvertovalo DEM i druge valute. U Centralnoj banci je 60.426 građana konvertovalo novac, dok je 58.409 građana konvertovalo novac u poslovnim banakama.

 

Građani su najčešće konvertovali do DEM 15.000. Iznose preko DEM 15.000 konvertovalo je svega 3% gradjana.

 

Grafik 4. Najčešće konvertovani iznosi

Troškovi konverzije

 

Ukupni troškovi Programa konverzije DEM u EUR iznosili su € 1.200.000,00. Predviđaju se još dodatni troškovi oko konverzije metala, iznošenje maraka i doprema na oko € 200.00.

 

Najveći udio u ostvarenim troškovima  imali su troskovi provizije Komercbanci (Commerzbank). Treba napomenuti da su u ove troškove uključeni i troškovi transporta za prvu tranšu, jer je transakcija obavljena preko Komercbanke, a oni nijesu razdvajali pojedine komponenete troškova, već su dali kompletnu cijenu usluge.

 

 

R.br

Vrsta troska

Iznos

EUR

Procenat u troskovima

1. Troškovi javne  kampanje 130.516,19 10.80%

2.

Troškovi transporta

Montenegro airlines

MUP

Zetatrans

211.357,45

161.057,45

49.200,00

550,00

17.49%

13,32%

4,07%

0,05%

3.

Troškovi provizije

Kupovina EUR[1]

Prodaja DEM

Minusni saldo

828.795,50

374.466,63

252.700,95

201.628,32

68.57%

30.98%

20,91%

16,68%

4.

Troškovi honorara za prekovremeni rad

Platni promet

Trezor

38.086,79

34.783,01

3.303,00

3,15%

2,88%

0,27%

 Ukupno

1.208.755,93 

 100 %

 

Ukupni troškovi konverzje predstavljaju sljedece procente u ukupnoj kolicini novca:

 

R.br

Vrsta troška

Vrijednost izražena u EUR

Troškovi konverzije

Procenat u troškovima

1.

Iznešene DEM i druge valute

496.720.000,00

1.208.755,93

0,24%

2.

Unešeni EUR

495.140.000,00

0,24%

3.

Ukupno DEM i EUR

991.860.000,00

0,12%

  

 

 

Pregled iznešenih DEM

Transakcija

Komada po apoenima

Ukupno komada

Vrijednost

d/m/g

1000

500

200

100

50

20

10

5

17/09/01

32,000

1,000

2,000

80,000

40,000

-

410,000

-

565,000

47,000,000

08/01/02

17,700

13,000

9,500

98,100

54,200

144,000

180,000

40,000

556,500

43,500,000

16/01/02

19,000

10,000

8,000

260,000

100,000

220,000

-

-

617,000

61,000,000

23/01/02

24,000

10,000

10,000

300,000

80,000

100,000

300,000

-

824,000

70,000,000

30/01/02

25,000

16,000

11,000

300,000

80,000

140,000

300,000

-

872,000

75,000,000

06/02/02

18,000

8,000

5,000

200,000

60,000

80,000

240,000

-

611,000

50,000,000

13/02/02

23,000

10,000

10,000

240,000

60,000

100,000

100,000

-

543,000

60,000,000

20/02/02

27,000

16,000

10,000

260,000

80,000

80,000

140,000

-

613,000

70,000,000

25/02/02

23,000

10,000

10,000

260,000

60,000

-

100,000

-

463,000

60,000,000

01/03/02

26,000

14,000

15,000

260,000

80,000

140,000

120,000

-

655,000

70,000,000

06/03/02

25,000

10,000

10,000

200,000

40,000

40,000

120,000

-

445,000

56,000,000

11/03/02

26,000

14,000

10,000

220,000

40,000

-

100,000

-

410,000

60,000,000

15/03/02

18,000

8,000

8,000

200,000

60,000

100,000

100,000

80,000

574,000

50,000,000

21/03/02

24,000

12,000

9,000

220,000

60,000

80,000

140,000

40,000

585,000

60,000,000

27/03/02

18,000

10,000

8,000

200,000

60,000

60,000

100,000

40,000

496,000

50,000,000

05/04/02

26,000

12,000

10,000

240,000

80,000

80,000

120,000

40,000

608,000

65,000,000

26/04/02

1,700

800

2,000

23,000

38,000

75,000

160,000

240,000

540,500

11,000,000

Komada

373,400

174,800

147,500

3,561,100

1,072,200

1,439,000

2,730,000

480,000

9,978,000

958,500,000

Vrijednost

373,400,000

87,400,000

29,500,000

356,110,000

53,610,000

28,780,000

27,300,000

2,400,000

 

 

Transakcja

Komada po apoenima

Novcanice vriejdnost

Metal

vrijednost

Vrijednost ukupno

d/m/g

500

200

100

50

20

10

5

18/12/01

-

-

50,000

100,000

500,000

500,000

500,000

27,500,000

2,435,000

29,935,000.00

08/01/02

-

-

100,000

180,000

-

500,000

200,000

25,000,000

-

25,000,000.00

16/01/02

-

-

170,000

140,000

100,000

300,000

200,000

30,000,000

750,000

30,750,000.00

23/01/02

-

-

220,000

120,000

200,000

200,000

200,000

35,000,000

-

35,000,000.00

30/01/02

4,000

5,000

220,000

120,000

200,000

200,000

200,000

38,000,000

-

38,000,000.00

06/02/02

10,000

-

80,000

100,000

400,000

200,000

400,000

30,000,000

-

30,000,000.00

13/02/02

16,000

15,000

100,000

40,000

200,000

200,000

300,000

30,500,000

-

30,500,000.00

20/02/02

16,000

-

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

35,000,000

-

35,000,000.00

25/02/02

14,000

-

60,000

200,000

200,000

200,000

200,000

30,000,000

-

30,000,000.00

01/03/02

16,000

-

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

35,000,000

-

35,000,000.00

06/03/02

12,000

-

110,000

120,000

200,000

200,000

200,000

30,000,000

210,000

30,210,000.00

11/03/02

16,000

-

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

30,000,000

-

30,000,000.00

15/03/02

20,000

-

60,000

60,000

200,000

100,000

200,000

25,000,000

-

25,000,000.00

21/03/02

16,000

-

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

30,000,000

-

30,000,000.00

27/03/02

6,000

-

130,000

120,000

200,000

100,000

100,000

27,500,000

175,000

27,675,000.00

05/04/02

-

-

200,000

100,000

200,000

200,000

300,000

32,500,000

267,500

32,767,500.00

16/04/02

-

-

-

-

-

-

-

-

302,500

302,500.00

Komada

146,000

20,000

1,900,000

2,000,000

3,400,000

3,700,000

3,800,000

14,966,000

9,510,000

 

Vrijednost

73,000,000.00

4,000,000.00

190,000,000.00

100,000,000.00

68,000,000.00

37,000,000.00

19,000,000.00

491,000,000

4,140,000

495,140,000.00

 

Metalni novac

Transakcija

Komada po apoenima

Komada

Vrijednost

d/m/g

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

17/09/01

225,000

1,125,000

960,000

500,000

1,950,000

1,500,000

-

1,000,000

7,260,000.00

2,435,000

16/01/02

375,000

-

-

-

-

-

-

-

375,000.00

750,000

06/03/02

-

150,000

80,000

100,000

-

-

-

-

330,000.00

210,000

27/03/02

-

75,000

160,000

100,000

-

-

-

-

335,000.00

175,000

05/04/02

75,000

75,000

80,000

-

-

-

-

250,000

480,000.00

267,500

16/04/02

75,000

75,000

80,000

100,000

150,000

-

-

250,000

730,000.00

302,500

Komada

750,000

1,500,000

1,360,000

800,000

2,100,000

1,500,000

-

1,500,000

9,510,000

-

Vrijednost

1,500,000.00

1,500,000.00

680,000.00

160,000.00

210,000.00

75,000.00

-

15,000.00

-

4,140,000


 
 

[1] U ovaj iznos su ukljuceno troskovi dopreme prve transe od € 134.707,50, i to je razlog da je iznos za kupovinu eura veci od troskova prodaje DEM.