Euro - vodič avgust 2001. godine

 

 

Poštovani građani,

Od 1. januara 2002. godine dvanaest zemalja Evopske unije će imati zajedničku valutu EURO. Trista miliona Evropljana s povjerenjem će njime zamijeniti  svoje nacionalne valute.  Pridružiće im se i oko 720.000 građana Crne Gore.

 Crna Gora uvodi EURO slijedeći svoje strateške interese čime pravi još jedan krupan korak ka integraciji u evropske strukture.

Uvođenjem marke kao čvrste valute stabilizovani su ekonomski tokovi u Crnoj Gori, bitno je olakšan život građana i funkcionisanje privrede. Sa EUROM, iza kojeg stoji sada jedna od najmoćnijih privreda u svijetu, Crna Gora i njeni građani imaju jaku valutu kao bitan preduslov budućeg ekonomskog razvoja.

S obzirom na to da se njemačka marka povlači iz opticaja pozivam vas da njenu zamjenu za EURO izvršite u poslovnim bankama ili jedinicama Centralne banke za platni promet. Za građane Crne Gore zamjena će biti besplatna. Imajte povjerenja u EURO. Od 1. januara 2002. godine EURO je naš novac.

S poštovanjem

 

 

Što je euro?

Euro je jedinstvena valuta i zakonsko sredstvo plaćanja u Austriji, Belgiji, Finskoj, Frncuskoj, Grčkoj, Holandiji, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Njemačkoj, Portugaliji i Španiji (Eurolend), ali će i Andora, Vatikan, Monako, San Marino i Crna Gora njime zamijeniti svoje valute od 1. januara 2002. godine.

 Zašto se uvodi euro?

Da bi se olakšao promet roba i usluga i međunarodna komunikacija.

Zašto euro u Crnoj Gori?

Crna Gora želi da ima jaku i konvertibilnu valutu na kojoj će zasnivati svoju privredu, izbjeći inflaciju i lakše se uključiti u evropske ekonomske tokove. Kako i Njemačka zamjenjuje marku eurom, Crna Gora, gdje je zakonsko srestvo plaćanja marka, ulazi u ovaj proces.

Kako se euro obilježava?

Obilježava se sa EUR ili zanakom €.

Kakav je odnos marke i eura?

Jedan euro iznosi 1,95583 DEM.

Ko je utvrdio odnos eura prema drugim valutama zemalja Eurolenda?

Ovaj odnos su utvrdili Evropska unija, nacionalne centralne banke zemalja EU koje uvode euro i Evropska centralna banka i on se neće mijenjati.

Kakav je odnos eura i dolara?

To određuje tržište, što znači da se mijenja.

U kojim apoenima postoji euro?

Postoji sedam novčanica: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura i osam kovanica 1 i 2 eura i 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centi. Novčanice štampa Evropska centralna banka i one su jdnake u svim zemljama; kovani novac izdaju centralne banke zemalja  Eurolenda. Prednja strana je ista, a sa zadnje strane su nacionalni simboli. Bez obzira u kojoj su zemlji kovani, novčići su zakonsko sredstvo plaćanja u svim zemljama koje koriste euro (vidi sliku).

Kad se uvodi euro – kad počinje konverzija?

Euro se uvodi 1. januara 2002. godine – taj dan u Evropi nazivaju €-dan.

Gdje će građani zamijeniti svoje marke za euro?

Građani će moći da zamijene marke u Centralnoj banci Crne Gore, na šalterima ZOP-a u svakoj opštini i u poslovnim bankama.

A ostale valute koje prestaju da važe u Eurolendu?

Njih možete zamijeniti u poslovnim bankama do 31. marta 2002. godine.

Do kada se marka kao sredstvo plaćanja može koristiti u Crnoj Gori?

Do 31. marta 2002. godine. 

Da li marke koje nijesu utrošene ili zamijenjene dp 31. marta propadaju?

Ne. Do 31. marta 2002. godine marka je zakonsko sredstvo plaćanja, zajedno sa eurom. U tom periodu ona se može mijenjati za euro u Centralnoj banci Crne Gore – na šalterima ZOP-a i u poslovnim bankama. Od 1. aprila s njom se ne može plaćati, ali se i dalje može mijenjati kod Centralne banke Crne Gore. Bundesbanka će ih mijenjati za euro u neograničenom vremenskom periodu.

Kako se zaokružuju decimale?

Kod zamjene nacionalnih valuta članica EU za euro, preračunava se iznos i takav iznos zaokružuje na tri decimalne jedinice. U svakodnevnom prometu zaokružuje se na dvije decimale – do najbližeg centa. Zaokruživanje se vrši naviše i naniže u zavisnosti od dobijene cifre na kraju.

Primjer:

Kupili ste artikle i treba da platite ukupno 50 DEM. Treba da platite eurima. Koliko je to eura?

Ukupnu vrijednost u markama treba podijeliti sa vrijednošću jednog eura:

50 DEM : 1,95583 = 25,56459 EUR

Dakle, platićte 25,56 eura.

Kada je iza druge decimale broj 5 ili veći od 5 zaokružuje se naviše, a kada je manji od 5 zaokružuje se na drugu decimalu, kao što je slučaj u našem primjeru.

Kako ćemo se snaći u trgovini? Hoće li trgovci povećati cijenu zbog konverzije?

Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o dvojnom iskazivanju cijena kojom se propisuje da se od 15. 10. 2001. cijene iskazuju u DEM i EUR, upravo da se ne bi povećale cijene i da se građani priviknu na euro.

Da li će se provjeravati porijeklo DEM?

Ne, s obzirom na relativno dugi period gotovinskog plaćanja, čak i kad su u pitanju veliki iznosi sredstava.

Da li je iznos maraka koji se može zamieniti limitiran?

U Centralnoj banci, na šalterima ZOP-a, možete zamijeniti 5.000 DEM bez provizije. Za iznose od 5.000 DEM do 10.000 DEM u Centralnoj banci se naplaćuje provizija od 0,5%, što znači da ćete za zamjenu 5.000 DEM platiti 25 DEM, odnosno 50 DEM za zamjenu 10.000 DEM. Ako hoćete da zamijenite preko 10.000 DEM potrebno je da otvorite račun u poslovnoj banci.

Kako će pravna lica vršiti zamjenu marke?

Sredstva na njihovim računima će se automatski konvertovati.

Da li će banke automatski prebaciti račune otvorene u markama na eure?

Da – ovo je odgovor i za pravna i za fizička lica.

Zašto se pominje bezgotovinsko plaćanje, tekući računi i sl?

Zbog lakoće rukovanja, smanjenja količine kovanog novca u opticaju i drugih razloga, poželjno je da vlasnici gotovog novca daju depozite i otvore račune kod poslovnih banaka. To je otvorena mogućnost, na kojoj se neće insistirati.

Da li se tokom dvovalutnog sistema vode računi prvnih lica u obje valute?

Ne. Od 1. januara svi računi se iskazuju u eurima.