Monetarna politika - Održavanje dnevne likvidnosti

 

 

U cilju održavanja dnevne likvidnosti, banka može, za regulisanje dospjelih obaveza koristiti obaveznu rezervu sa računa kod Centralne banke najviše do iznosa 50% svoje rezerve. Korišćeni iznos obavezne rezerve banka mora vratiti istog radnog dana. Banka ne plaća kamatu na korišćenje sredstava obavezne rezerve ako na kraju dana ispuni propisani iznos rezervi.

 Centralna banka, iz sopstvenih sredstava koja se nalaze na posebnom računu, može dati banci intra dnevni ili noćni kredit za održavanje likvidnosti. Iznos odobrenog kredita mora biti u potpunosti obezbijeđen hartijama od vrijednosti koje je emitovala Republika, članica EU ili druga država određena propisom Centralne banke. Kredit se daje na osnovu ugovora, u iznosu do 80% nominalne vrijednosti založenih hartija. Rok dospijeća hartija mora biti najmanje 3 dana, a najviše godinu dana.

 Centralna banka ima pravo prioriteta u naplati potraživanja po osnovu kredita u skladu sa ugovorom.

             1. Intra dnevni kredit - Ako u toku dana banka na poslovnom računu nema dovoljno sredstava za izvršavanje svih dospjelih obaveza, može toj banci odobriti intra dnevni kredit.

 Kamatu na ovaj kredit Centralna banka naplaćuje po prosječnoj kamatnoj stopi koja je formirana na posljednjoj aukciji državnih zapisa.

 Banka intra dnevni kredit mora vratiti do kraja radnog vremena istog dana kada je kredit odobren. U protivnom, Centralna banka će obračunavati kamatu po stopi koja je za 50% veća od kamatne stope sa poslednje aukcije državnih zapisa.

             2. Noćni kredit - Ako na kraju dana (u 16,00 časova) na poslovnom računu banke nema dovoljno sredstava za izvršenje dospjelih obaveza, uključujući i obaveze po osnovu intra dnevnog kredita i obavezne rezerve, Centralna banka može banci odobriti noćni kredit.

 Noćni kredit se daje ili obnavlja na period od jednog poslovnog dana (24 časa) i može se koristiti najviše 7 poslovnih dana u mjesecu. Banka je dužna da narednog dana do 18,00 časova obnovi ili vrati noćni kredit.

 Na iznos noćnog kredita Centralna banka naplaćuje kamatu koja je za pola procenta  veća od prosječne kamatne stope formirane na poslednjoj aukciji državnih zapisa. Ako se  kredit ne vrati o roku, Centralna banka će obračunati kamatu po stopi koja je za 80% veća od kamatne stope po kojoj se koristi noćni kredit.

 U dosadašnjem periodu, banke u Crnoj Gori nijesu koristile ove kredite.