Monetarna politika - Obavezna rezerva

 

Centralna banka Crne Gore donijela je novu Odluku o obaveznoj rezervi banaka kod CBCG (»Sl.list Crne Gore« br.9/07), po kojoj banke obračunavaju obaveznu rezervu od prvog obračunskog perioda u 2008.godini. 

Saglasno Odluci banke obračunavaju obaveznu rezervu na sljedeća depozitna sredstva:

1)  depozite javnog sektora, bez obzira na ročnost,

2)  na depozite po viđenju ostalih sektora,

3) oročene depozite ostalih sektora za koje je rok do dospijeća, na dane    obračunavanja obavezne rezerve, kraći od 180 dana

4) oročene depozite za koje je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve, duži od 180 dana a kraći od dvije godine. 

Banke ne obračunavaju obaveznu rezervu izuzetno, na depozite po viđenju koji se evidentiraju na računima grupe 2300 (Podgrupa računa 2305-2318)-Depoziti po viđenju od banaka i ostalih finansijskih institucija: 2305-Domaće banke u državnom vlasništvu-nekamatonosni, 2306-Domaće banke u državnom vlasništvu-kamatonosni, 2307-Domaće banke u privatnom vlasništvu- nekamatonosni, 2308-Domaće banke u privatnom vlasništvu-kamatonosni, utvrđenim Kontnim okvirom za banke i na oročene depozite preko dvije godine. 

Novom Odlukom propisane su diferencirane stope od 19% na depozite javnog sektora, bez obzira na ročnost, depozite po viđenju ostalih sektora i oročene depozite čiji je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve, kraći od 180 dana i stopa od 2% na oročene depozite čiji je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve, duži od 180 dana a kraći od dvije godine. 

Banke obračunavaju i dostavljaju izvještaje Centralnoj banci nedjeljno, a izdvajanje odnosno povlačenje sredstava obavezne rezerve  izvršavaju srijedom na račun obavezne rezerve u zemlji i/ili na račune Centralne banke u inostranstvu.  

Centralna banka plaća bankama kamatu, na 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve banke, po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou. 

Izdvojena sredstva obavezne rezerve banke mogu da koriste za održavanje dnevne likvidnosti najviše do 50% beskamatno ako korišćeni iznos vrate istog dana.*)

Na iznos korišćenih sredstava obavezne rezerve koji ne vrati istog dana banka plaća kamatu po stopi od 11% na godišnjem nivou, a na iznos razlike između propisane i manje izdvojene obavezne rezerve kamatu po stopi od 12% na godišnjem nivou.

    

*) U cilju sprječavanja prenošenja određenih negativnih efekata svjetske finansijske krize i zaštite bankarskog sektora u Crnoj Gori donijet je Zakon o mjerama za zaštitu bankarskog sistema („Sl.list CG“ br.64/08). Na osnovu navedenog Zakona, Savjet CBCG donio je Odluku o korišćenju obavezne rezerve banaka kod CBCG na period duži od jednog dana („Sl.list CG“br.65/08). Shodno Odluci, CBCG može odobriti banci, koja kao posljedicu svjetske finansijske krize ima probleme u održavanju likvidnosti, da koristi do 50% obavezne rezerve, najduže do sedam radnih dana u toku jednog mjeseca, po stopi od 5% na godišnjem nivou, a primjenjivaće se do 31.12.2009.godine

 

Grafički prikaz depozita i izdvojene obavezne rezerve u 2007.-oj godini

 

 

Podaci za oktobar 2008. godine  

Obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 31. oktobar 2008. godine iznosi 234,8 miliona eura, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 47,9%, a na računima CBCG u inostranstvu 52,1%. 

Prosječno stanje depozita na koje se obračunava obavezna rezerva izdvojena u oktobru je 1.766,4 miliona eura. Depoziti po viđenju i oročeni depoziti javnog sektora učestvuju sa 11,7%, depoziti po viđenju ostalih sektora 38,6%, oročeni depoziti do 180 dana ostalih sektora 25,9%, a oročeni depoziti za koje je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve od 180 dana do dvije godine 23,8% . 

U istom periodu prosječno stanje depozita na koje se ne obračunava obavezna rezerva je 446,8 miliona eura, od čega se na oročene depozite za koje je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve, duži od dvije godine  odnosi 99,1%, a na depozite po viđenju na koje se ne obračunava obavezna rezerva 0,9%.

 

 

Podaci za septembar 2008. godine  

Obavezna rezerva banaka kod Centralne banke na dan 30. septembar 2008. godine iznosi 287,6 miliona eura, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 47,2%, a na računima CBCG u inostranstvu 52,8%. 

Prosječno stanje depozita na koje se obračunava obavezna rezerva izdvojena u septembru je 1.897,4 miliona eura. Depoziti po viđenju i oročeni depoziti javnog sektora učestvuju sa 11,4%, depoziti po viđenju ostalih sektora 39,7%, oročeni depoziti do 180 dana ostalih sektora 28,4%, a oročeni depoziti za koje je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve od 180 dana do dvije godine 20,5% . 

U istom periodu prosječno stanje depozita na koje se ne obračunava obavezna rezerva je 443,2 miliona eura, od čega se na oročene depozite za koje je rok do dospijeća, na dane obračunavanja obavezne rezerve, duži od dvije godine  odnosi 99,3%, a na depozite po viđenju na koje se ne obračunava obavezna rezerva 0,7%.