Monetarna politika - Poslovi za račun Republike

 

 

Centralna banka obavlja usluge za račun Republike (Ministarstvo finansija) koje se odnose na državni novac i usluge u vezi sa državnim dugom u skladu sa Zakonom. S tim u vezi Centralna banka:

  1. Nalogom Ministarstva finansija, Centralna banka otvara bankarske račune koji su neophodni za obavljanje bankarskih poslova. Centralna banka je dužna da unaprijed pruža savjete Ministarstvu u skladu sa podacima o adekvatnosti sredstava na računima u cilju pokrivanja   planiranih izdataka i u saradnji sa Trezorom Ministarstva predvidja dnevni promet državnog novca. Centralna banka je dužna da dostavlja Ministarstvu dnevna obavještenja i izvode o izvršenim transakcijama.

  2. Kao fiskalni zastupnik, Centralna banka:

  1. Usluge u vezi sa državnim dugom podrazumijevaju:

Centralna banka je dužna da na zahtjev Vlade daje savjete po svim pitanjima o strategiji upravljanja dugovima.