Međunarodni odnosi - Saradnja sa Evropskom unijom
 

 

Crna Gora se opredijelila da svoje zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom Evropske unije, kako bi  postepeno stvarala uslove za integraciju. Svi zakoni koji su donijeti u proteklih pet godina usklađeni su sa evropskim pravom, a tako je i sa novim zakonima koji su u skupštinskoj proceduri. Reforme koje su u toku na svim sektorima približavaju nas Evropi; očekujemo da 2004. godine zajednica Srbije i Crne Gore postanu punopravni kandidat za članstvo u EU 2004. godine, a sedam do deset godina kasnije i punopravan član. 

Kopenhaški kriterijumi (1993) pedstavljaju političke uslove za punopravno članstvo u EU: 

1.      stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava – poštovanje građanskih prava i zaštita nacionalnih manjina,

2.      uspostavljanje i funkcionisanje tržišne ekonomije,

3.      privrženolst ciljevima političke, ekonomske i monetarne unije

 

Ugovor iz Mastrihta 

Kriterijume Ugovora iz Mastrihta, kriterijume konvergencije, treba da ispune članice EU koje žele da budu članice monetarne unije, a odnose se i na potencijalne članice euro zone: 

1.      stabilnost cijena i stopa inflacije koja ne prelazi 1,5% više od prosjećne inflacije tri najuspješnije zemlje članice;

2.      dugoročna kamatna stopa koja ne prelazi 2% iznad prosjeka tri najuspješnije zemlje članice.

3.      visina budžetskog deficita – stopa planiranog ili ostvarenog budžetskog deficita ne prelazi 5% bruto društvenog proizvoda;

4.      javni duge – ne prelazi iznos od 60% bruto društvenog poizvoda;

5.      stabilnost deviznog kursa i učešće u Mehanizmu deviznih kurseva. 

Crna Gora, mada nije članica EU/EMU, uvela je euro kao zvanično sredstvo plaćanja i rezerve, slijedeći svoje strateške i ekonomske interese.