Supervizija bankarskog sistema 
 

 

Centralna banka vrši kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka i finansijskih institicija i ovlašćena je da, kao jedina odgovorna za uspostavljanje i održavanje zdravog bankarskog sistema, preduzima mjere za ozdravljenje banke, odnosno otvori i sprovede postupak stečaja ili likvidacije banke.

Centralna banka obavlja kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja banaka:

 ·        Praćenjem izvještaja, informacija i podataka koje banke dostavljaju Centralnoj banci (off-site kontrola);

 ·        Neposrednim pregledom poslovnih knjiga, knjigovodstvene i druge dokumentacije u bankama (on-site kontrola);

  ·        Analizom prikupljenih informacija, rangiranjem pokazatelja poslovanja i poređenjem sa propisanim limitima, ranijim podacima i prihvaćenim medjunarodnim standardima.

U obavljanju on-site i off-site kontrole Centralna banka je usvojila i primjenjuje medjunarodno prihvaćenu CAMELS metodologiju i na bazi tog metodološkog pristupa permanentno vrši rangiranje banaka.Ovim sistemom rangiranja  moguća je rana identifikacija potencijalnih i postojećih slabosti koje se odnose na finansijsko stanje i poslovanje banaka.

Sistemom rangiranja banaka svakoj banci se utvrdjuje zbirni (kompozitni) rejting, koji se bazira na procjeni i rejtingu šest glavnih komponenti finansijskog stanja i poslovanja banka i to: C - adekvatnost kapitala, A – kvalitet aktive, M- kvalitet upravljanja i rukovodjenja, E- kvalitet i nivo prihoda, L- adekvatnost likvidnosti i S - osjetljivost na tržišni rizik.

 Komponentni i zbirni rejting iskazuju se odgovorajućom ocjenom, na osnovu numeričke skale od 1, koji označava najbolji rejting, do 5, koji označava najniži rejting.

Nakon obavljene kontrole, supervizori, kroz zapisnike, konstatuju uočene nedostatke u poslovanju banaka nakon čega, Centralna banka,  preduzimanjem odgovarajućih mjera, usmjerava banke ka poslovanju na zdravim osnovama.

Centralna banka Crne Gore je, na osnovu ovlašćenja iz Zakona o bankama, donijela podzakonska akta kojima se bliže uređuje pitanje osnivanja i poslovanja banaka i finansijskih institucija u Crnoj Gori.